נגישות
נגישות
פניות הציבור
קבלו הצעת מחיר מנציג

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה D&O

 תביעות ביטוח מסחרי

דירקטורים ונושאי משרה חשופים מעצם עבודתם לתביעות אישיות מצד בעלי מניות, עובדים, גופי פיקוח וגופים עסקיים שונים.

פוליסת Corporate Guard D&O מספקת לכם כיסוי רחב הכולל: הקדמת הוצאות משפטיות, כיסוי דירקטורים חיצוניים בחברות קשורות (ODL), נושאי משרה בעבר ועתידיים, אפשרות הרחבה לתביעות דיני ניירות ערך (Securities Claims) וכיסוי הנפקות ציבוריות.
כמו כן קיימת אפשרות לכיסוי מיוחד לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברות שעברו טרנזקציה (עקב פירוק / מכירה).

 לצפייה בפוליסה