תנאי שימוש באתר

להלן פירוט תנאי השימוש באתר החברה. בעצם השימוש שהנך עושה באתר זה (להלן "האתר") הנך מאשר/ת את הסכמתך, ללא סייג או הגבלה, לתנאי השימוש המפורטים להלן. לפני השימוש באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן, את הצהרת מדיניות הגנת הפרטיות העולמית (להלן ביחד-"תנאי השימוש") ואת הוראות פוליסת הביטוח ו/או השירות הרלוונטיים שברצונך לרכוש. איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ (להלן – "החברה") שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי השימוש בכל עת, באמצעות עדכונם, והתנאים המעודכנים כאמור יחייבו אותך החל ממועד הופעתם באתר, ולפיכך יהא עליך לבקר באתר מעת לעת על-מנת לוודא מהם התנאים וההוראות אשר יחולו עליך. תנאי שימוש אלו יחולו על כל פעולה שתעשה באתר, לרבות על כל רכישה שתעשה במסגרת אתר זה.

שימוש באתר לצורך ביצוע רכישה מקוונת 

באתר ניתן לבצע רכישה באופן מקוון של פוליסות ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח משכנתא ו/או שירותים ו/או מוצרים אחרים שיוצעו על ידי החברה מעת לעת באתר, ו/או לקבל הצעה לרכישתם (להלן ביחד "המוצר" או "המוצרים", לפי העניין).

שלבי רכישה:

  1. בשלב הראשוני הינך מתבקש לבחור את המוצר המבוקש על ידך ולמלא אחר כל הפרטים הנדרשים לצורך קבלת הצעת המחיר ביחס למוצר זה. מובהר בזאת, כי החברה רשאית שלא ליתן הצעת מחיר על פי שיקול דעתה המוחלט. הינך רשאי לשמור את פרטי הבקשה שמולאה על ידך לשם עיון במועד מאוחר יותר, כמפורט להלן. מובהר בזאת כי תוקפה של הצעת המחיר יפקע לאחר 24 שעות ממועד שליחתה ללקוח. למען הסר ספק, הצעת המחיר לא מהווה אישור לרכישת מוצר ורק קיבולה של הבקשה לרכישה על ידי החברה, כמפורט להלן, יחייב את החברה. למען הסר ספק, האמור לעיל חל על הצעת מחיר שהתקבלה באמצעות האתר בלבד.
  2. ככל שלאחר קבלת הצעת המחיר תחליט כי ברצונך לרכוש את המוצר, תתבקש לאשר את הפרטים שמולאו על ידך ולמלא פרטים נוספים הנדרשים להמשך הליך הרכישה, לרבות, כתובת לשליחת מסמכי ההתקשרות של המוצר שנרכש על ידך, אמצעי התשלום שברשותך, צורת התשלום וכיוצ"ב.
  3.  ייתכן שפרטיך האישיים (כהגדרתם בתנאי השימוש) יישמרו במאגר המידע של החברה מעת מסירתם (לחיצה על הלחצן המעביר למסך הבא) כאמור בתנאי השימוש ולמטרות המפורטות בהם ובהתאם לחוקי הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. מובהר כי מסירת הפרטים תלויה ברצונך ובהסכמתך, אולם ללא הפרטים המבוקשים ייתכן והחברה לא תוכל לספק לך את השירות ו/או המוצר המבוקש.
  4. לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים כאמור, תתבקש לאשר את רכישת המוצר (להלן "הבקשה לרכישה").
  5. רק לאחר קבלת אישורה של חברת כרטיסי האשראי לפרטי התשלום ותנאיו ובכפוף להסכמת החברה לקבל את בקשתך לרכישה, החברה על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, תישלח לך בתוך 48 שעות, מקבלת פרטי בקשתך לרכישה, במחשבי החברה, הודעה בדואר אלקטרוני, המאשרת את קיבולה של בקשתך לרכישה והשתכללותה לכדי הסכם מחייב (להלן- "ההודעה"). כריתת העסקה תירשם במחשבי החברה ורישום זה יהווה ראיה חלוטה על כריתת הסכם מחייב בינך לבין החברה. על אף האמור לעיל, ככל שתהיה סתירה ו/או אי התאמה בין הרישום במחשבי החברה לבין ההודעה, הרישום במחשבי החברה יגבר ובמקרה כאמור משלוח ההודעה לא יחייב את החברה.

ככל שייכרת בינך לבין החברה הסכם מחייב ביחס לרכישת מוצר המוצע לרכישה באתר, יישלחו אליך מסמכי ההתקשרות הרלוונטיים בדרך של קבצים המצורפים להודעה כאמור.
במידה ולא אושרה בקשתך לרכישה, מכל סיבה שהיא, החברה שומרת על זכותה ליצור עמך קשר על מנת לבחון את ביצוע הרכישה.

ברכישת ביטוח מקוונת, הינך מסכים לקבל את כל הדואר מ AIG בדוא"ל במקום בדואר רגיל, ובכלל זה, כל מידע שיתבקש מהחברה, וכל מידע שהחברה מחויבת לשלוח ע"פ כל דין, לרבות אך לא רק, מכתבי גבייה והודעות חידוש.

אנו ממליצים להדפיס ולשמור את תנאי השימוש, את ההודעה ואת העתק מסמכי ההתקשרות הרלוונטיים בינך לבין החברה.

יש באפשרותך לעיין באופן מקוון במסמכים שונים באתר הנוגעים למוצר שרכשת, אשר החברה תחליט, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא לאפשר לך לעיין בהם באופן מקוון, בכפוף לכל דין, וזאת על-ידי הרשמה באתר וקבלת שם משתמש וסיסמא ו/או באמצעות הזנת נתונים אחרים, כפי שתתבקש לעשות כן, בהתאם לסוג המסמך בו תרצה לעיין.
יודגש כי במילוי הפרטים הדרושים לרכישת מוצר באתר ו/או לשם קבלת הצעת מחיר, הנך מחויב להקפיד ולמלא את הפרטים באופן מלא, מדויק ונכון. אי מילוי פרטים מלאים ומדוייקים, עשוי להביא לשינוי בתנאי ההסכם לרכישת המוצר ו/או בהצעת המחיר (למשל, שינוי בדמי הביטוח, הקטנת היקף הכיסוי הביטוחי) ואף לביטולו.

ביטול בקשה

הינך רשאי לבטל את תהליך הרכישה על ידי יציאה מההליך בטרם הוזנו פרטי התשלום במסך "פרטי תשלום" ולפני שבוצעה לחיצה על כפתור "המשך" במסך זה. בכדי לבצע את הרכישה עליך לעבור למסך "אישור עסקה".
ביטול בקשה לרכישת מוצר לאחר אישור על ידך, יתאפשר רק בהודעה בכתב לחברה, ואם הבקשה תתקבל לאחר שהבקשה לרכישה אושרה על-ידי החברה כאמור, ביטולה יהיה בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות של המוצר הרלוונטי ובכפוף לכל דין.

רישום וסיסמאות

ככל שלצורך שימוש באתר, יהיו ברשותך שם משתמש וסיסמא, הנך מתחייב כי הם יהיו לשימושך האישי בלבד ולא תעבירם לצד שלישי כלשהו ללא אישור מראש של החברה. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שייגרם לך בגין שימוש מצד גורם בלתי מאושר.

השימוש באינטרנט לצורך צפייה במידע אישי חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת ("מחשב אישי"). אם לצורך רכישת שירות ניתן לך שם וסיסמא, עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.

הגבלת אחריות 

אתר זה והמידע המוצג בו מועמד לרשותך כפי שהוא (as is) וללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה אשר אינם מפורטים בתנאים אלה, מצד החברה, מנהליה, הדירקטורים בה, בעלי מניותיה, החברות הבנות שלה או החברות הקשורות אליה. החברה אינה מתחייבת לכך שאתר זה יפעל ללא כל הפרעה ו/או תקלה, ואינה מתחייבת לכך שתקלות יתוקנו, או שאתר זה או השרת שבאמצעותו הנך משתמש באתר זה הם נקיים מוירוסי מחשב או מגורמים מזיקים אחרים.
החברה נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים על-מנת להציג באתר זה מידע מעודכן ומדויק, אולם יתכנו מקרים בהם במידע ובתכנים המוצגים באתר יפלו טעויות או השמטות. עד כמה שהדבר אפשרי על-פי הדין והרגולציה החלים על החברה, החברה נמנעת מלהתחייב ומליצור מצג כאילו המידע והתכנים המופיעים באתר זה הנם מדויקים, ובשום מקרה, לרבות (ומבלי לגרוע), במקרה של רשלנות, החברה וכל גורם אחר הקשור להקמת, יצירת, הפקת והפעלת אתר זה לא יהיה אחראי כלפיך לנזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים או עקיפים, בשל תוצאות השימוש, חוסר האפשרות להשתמש, או בשל המידע המופיע באתר זה, וזאת גם אם החברה או מי מטעמה יקבלו הודעה או ידיעה שנזק כזה עלול להיגרם. בשום מקרה האחריות הכוללת של החברה לכל הנזקים, ההפסדים והתביעות לא יעלו על הסכום ששולם על ידך, אם בכלל, בתמורה לגישה לאתר זה.
כמו כן, החברה לא תשא באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו לציוד המחשב שלך או לתוכנות המותקנות עליו, לרבות (ומבלי לגרוע) במקרה של וירוסים שיפגעו בחומרה ו/או בתוכנה שלך או בכל חומרה ו/או תוכנה אחרים, כתוצאה מהגישה לאתר זה, מהשימוש בו או כתוצאה מהורדה (downloading) של כל מידע, נתונים, טקסט, תמונות או קבצי וידאו או אודיו מאתר זה. מובהר כי עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך.
החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הקיים כיום באתרי אינטרנט מסוג זה. עם זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של החברה, ומובהר כי כל עוד נוקטת החברה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ובמקרה של העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.
המידע הנכלל באתר זה אינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים המסופקים על-ידי החברה, והוא מוצג באופן כללי בלבד. בהתאם לכך, יש להתייחס להוראות פוליסות הביטוח עצמן, הסכמי השירות והמסמכים הנלווים (לפי העניין) ואלו בלבד יחייבו את החברה. קיבול ההצעה/הפוליסה מותנה בתנאי החיתום של החברה והפוליסה. החברה תהיה רשאית לסרב לקבל אדם לביטוח לפי שיקול דעתה הבלעדי.
אתר זה עשוי להיות מקושר באמצעות קישוריות (links) לאתרים אחרים אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. מובהר כי החברה אינה אחראית לתכנים המוצגים באתרי אינטרנט אחרים, וכי גם אם מופיעים באתר זה קישורים לאתרים אחרים, אין פירוש הדבר שהחברה מאשרת או מאמצת את האתרים הללו או את התכנים המוצגים בהם.
אין באמור באתר זה ו/או במידע הכלול בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם החברה ו/או כל גורם אחר מטעמה. לפני ביצוע כל עסקה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר זה, מומלץ להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי.

כשרות המשתמש באתר

כשרות המשתמש באתר העסקאות המוצעות באתר זה אינן מיועדות לקטינים (למעט אם הן מבוצעות באמצעות אפוטרופוס חוקי) ולמי שאינו אזרח ישראלי.
על המשתמש באתר להיות בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל על ידי כל אחת מחברות כרטיסי האשראי שיש להן הסכם תקף עם החברה בקשר עם חיוב העסקאות המוצעות באתר ואשר החברה מאפשרת לשלם באמצעות כרטיס אשראי זה בגין רכישת המוצרים, תיבת דואר אלקטרוני באינטרנט וכתובת מגורים בישראל. כמו כן, ככל שהמשתמש מעוניין ברכישת פוליסת ביטוח רכב המוצעת באתר, עליו להיות בעל רשיון נהיגה תקף בישראל.

הגבלות על השימוש במידע 

אתר זה מופעל על-ידי החברה והינו רכושה הבלעדי. למעט אם התקבלה הסכמה מפורשת ובכתב מאת החברה, ובכפוף לתנאיה, אין להכניס שינויים, להעתיק, לשעתק, לפרסם, להעלות, להציג, לשדר, למכור או להפיץ בכל דרך שהיא, כל מידע או תוכן המוצגים באתר זה או הנמצאים בכל אתר אחר שבבעלות החברה, שמופעל על-ידה, מורשה על-ידה או נתון לשליטתה.
הנך רשאי לעשות שימוש במידע המוצג באתר זה לצורך שימושך בלבד, ובתנאי שתקיים את כל ההוראות הרלוונטיות בדבר זכויות יוצרים. אין להפיץ, לשנות, לשדר, לעשות שימוש חוזר, לחזור ולהציג או להשתמש במידע ובתכנים המופעים באתר זה למטרות ציבוריות או מסחריות, לרבות בטקסט, בתמונות ובקבצי אודיו ווידיאו, ללא רשות בכתב מאת החברה. החברה אינה מבטיחה ואינה יוצרת מצג לפיו השימוש שתעשו במידע ובתכנים המוצגים באתר זה לא יהווה הפרה של זכויות צדדים שלישיים.

הגבלה על העלאת מידע לאתר

הנך מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם (uploading) מידע או חומר אחר, במסגרת השימוש באתר ו/או בכל דרך אחרת, (1) העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר בכל אופן שהוא; (2) האסורים לפרסום או לשימוש על-פי הסכם או על-פי דין, הם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או כל ביטוי בלתי מקובל אחר (3) הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין ו/או העלול לעורר אחריות משפטית; (4) העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (5) הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב; (6) הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה;
אין החברה יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים על האתר על ידי משתמשים אחרים. בלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות על האתר כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי השימוש.
בהעלותך מידע, מסמכים או הודעות לאתר ("התקשורת"), אתה מעניק בזאת לחברה רשיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשורת לאתר, בכפיפות להוראות הסכם זה. לפיכך, הנך מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת זאת.

גישה לאתר

החברה שומרת על זכותה להגביל גישה לאתר ו/או חלק ממנו לכל משתמש, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע ממשתמש לקבל הצעת מחיר ו/או לרכוש מוצר במקרה של הפרת תנאי השימוש על-ידי המשתמש בעת ההרשמה ו/או בכל עת לאחר מכן ו/או בגין ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בחברה או בפעילותה.

סמכות שיפוט והדין החל 

למעט אם נאמר במפורש אחרת באתר זה, החברה אינה מבטיחה ואינה יוצרת מצג לפיו ניתן לעשות בכל מקום שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר זה. מי שבוחר להיכנס לאתר זה עושה זאת ביוזמתו, ובאחריותו ומתחייב לנהוג בהתאם להוראות הדין החלות עליו במקום הימצאו.
סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ומחלוקת בקשר עם אתר זה, תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

בעלות המידע

בכל מידע, לרבות בנתונים, בשאלות, בהערות ובהצעות, אך למעט, מידע או נתונים אישיים, שתעבירו לחברה באמצעות אתר זה, בדואר אלקטרוני או באופן אחר, ינהגו כבמידע שאינו סודי ואינו קנייני, ומידע זה לרבות מידע או נתונים אישיים הופך לרכושה של החברה. מידע זה, לרבות מידע או נתונים אישיים, יוכל לשמש לכל מטרה, בכפוף לכל דין, לרבות (ומבלי לגרוע) לצורך מתן הצעות, גילוי, העברה, פרסום, שידור והצגה באתר. החברה תהא חופשית להשתמש בכל הרעיונות, המושגים, הידע או הטכניקות אשר יהוו חלק מכל מידע שתשלח אל החברה באמצעות אתר זה, או בכל אמצעי אחר, והחברה תהא רשאית להשתמש בו לכל צורך, לרבות (ומבלי לגרוע) על-מנת לפתח ולשווק מוצרים ו/או שירותים ו/או פוליסות ביטוח תוך שימוש במידע זה. אין באמור לעיל, לגרוע מהשימושים שהחברה רשאית לעשות במידע כמפורט בכללי אבטחת מידע ופרטיות.

זכויות יוצרים וסימני מסחר

כל סימני המסחר, סימני השירות, השמות המסחריים, הסמלים, התכנים והדמויות המופיעים באתר הם בגדר קניין רוחני שבבעלות החברה. אין לפרש שום אמירה המופיעה באתר זה כאילו היא מעניקה מכללא, מכוח השתק או באופן אחר, כל רישיון או זכות אחרת לעשות שימוש בסימן מסחר המוצג באתר זה מבלי לקבל רשות מראש ובכתב מאת החברה. אין לעשות כל שימוש בסימני המסחר ו/או בכל מידע ותוכן המוצגים באתר זה, מלבד כפי שנקבע בתנאים אלה.

שימוש בתוכנה בכפוף לדינים רלוונטיים 

הנך מאשר כי כל תוכנה שתועמד לרשותך או לשימושך באתר זה עשויה לכלול טכנולוגיה הכפופה לפיקוח על-פי דיני הפיקוח על הייצוא של ארצות הברית וכן של מדינות אחרות. הנך מסכים בזאת שלא להעביר ושלא לייצא תוכנה כאמור לעיל תוך הפרה של הדינים החלים על הייצוא. החברה אינה מרשה להוריד או לייצא תוכנה או נתונים טכניים מאתר זה לכל תחום שיפוט האסור על-פי דיני הפיקוח על הייצוא של ארצות הברית.

כללי

מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.

דמויות ותמונות המוצגות באתר זה הם רכושה של החברה, או שנעשה בהן שימוש ברשות על-ידי החברה. השימוש בדמויות או בתמונות אלה על-ידך, או על-ידי כל אדם אחר מטעמך, אסור במפורש, למעט אם קיבלת לכך רשות מפורשת ובכתב מאת החברה. כל שימוש בלתי מורשה בדמויות ובתמונות המופיעות באתר זה עלול להפר את דיני זכויות היוצרים, סימני המסחר ואת הדינים, החוקים והתקנות בתחום הגנת הפרטיות ובתחומי הפרסום והתקשורת.

הורדת מסמכים