מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע

AIG ישראל מגנה על פרטיות לקוחותיה. להלן פירוט הכללים בנושא הגנה על פרטיות המבקרים ואבטחת המידע באתר החברה.

מדיניות הגנת פרטיות עולמית

AIG מחויבת להגנת פרטיותם של האנשים עימם אנו באים במגע במהלך העסקים הרגיל. "מידע אישי" הינו מידע אשר מזהה ומתייחס אליך או ליחידים אחרים (כגון התלויים בך). מדיניות הגנת פרטיות זו מתארת איך אנו מטפלים במידע אישי אותו אנו אוספים הן באמצעות אתר האינטרנט שלנו או כל אתר אינטרנט אותו אנו עשויים לתפעל או לעשות בו שימוש, עתה או בעתיד ("האתר") וכן דרך אמצעים אחרים (לדוגמא, מטפסי הרשמה וטפסי תביעות, שיחות טלפון, דואר-אלקטרוני ושאר התקשרויות עימנו, כמו גם מחוקרי תביעות, מומחים רפואיים, עדים או כל צד שלישי המעורב בעסקינו ואשר עוסק בך).

אני מאשר ומסכים לתנאים המפורטים להלן:

המידע שאמסור כעת או בעתיד נמסר מרצוני ובהסכמתי ונשמר במאגר המידע של החברה לשם הצעת שירותים נוספים בעתיד והעברתו לנותני שירותים לחברה בכפוף לתנאים אלו.

השימוש במידע ייעשה בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם למדיניות הפרטיות, כפי שהם מעת לעת.

החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שנמסר ו/או שיימסר, לרבות לשם פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר בכלל זה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או טלפון ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות כגון Facebook ו/או SMS ובין עתידיות) ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע"י החברה בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים. כמו כן, תהיה רשאית החברה לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח. החברה תהיה גם רשאית להעביר את המידע מעת לעת לנותני שירותים לחברה ולמבוטחיה. אלו יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שהחברה קיבלה אותו בגינן. הנך רשאי/ת להודיע בכתב לחברה, לת.ד. 535 פתח תקווה 4910001 על התנגדותך לביצוע שימוש כאמור במידע, ועם קבלת הודעתך ע"י החברה, לא תבצע החברה שימוש כאמור במידע זה. אם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, אין צורך בהודעה נוספת מצדך.

AIG‏ מקפידה על תקני אבטחה מחמירים לגבי מאגרי המידע שלה. עם זאת, העברת המידע ממך אלינו נעשית באמצעות רשת האינטרנט. באופן טבעי, הרשת אינה בשליטת החברה, על כל הסיכונים הכרוכים בכך.
בכל מקרה של סתירה בין רישום החברה ובין הרישום שביצעת באינטרנט לגבי אחד השימושים כאמור, תשתמש חברה במחמיר מביניהם. תיקון הסתירה ייעשה בשיחה טלפונית או בדרך אחרת שתקבע החברה מעת לעת.
כמו כן, הנך רשאי לעיין במידע אודותיך המוחזק על ידי החברה בכפוף להגשת בקשה בכתב לחברה לכתובת רחוב הסיבים 25 (קריית מטלון) פתח-תקווה 4910001.

הסכמתך לאמור לעיל מהווה תנאי מקדמי לשימוש באתר.

 1. עם מי ליצור קשר בעניין מידע אישי אודותיך
  אם יש לך שאלה בעניין שימושנו במידע האישי אודותייך, ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת: service@aig.co.il או לפנות בדואר לחברתנו בכתובת הסיבים 25 פתח תקווה 4910001.
 2. מידע אישי אותו אנחנו אוספים
  בהתאם להתקשרותך עימנו (לדוגמא, כצרכן המחזיק פוליסה; מבוטח או תובע שאינו מחזיק פוליסה; עד; סוכן או נציג ממונה; או אדם אחר המקושר לעסקינו), מידע אישי הנאסף אודותיך ואודות התלויים בך יכול ויכלול:
 • זיהוי כללי ופרטי התקשרות
  שמך; כתובת; דואר אלקטרוני ופרטים אודות מספרי טלפון; מין; מצב אישי; מצב משפחתי; תאריך לידה; סיסמאות; רקע לימודי; תכונות פיזיות; דוחות, כגון רישיונות נהיגה; תמונות; רקע תעסוקתי, כישורים וניסיון; רישיונות מקצועיים וחברויות; סוג ההתקשרות כלפי מחזיק הפוליסה, המבוטח או התובע; וכן תאריכים וסיבת מוות, פציעה או נכות
 • מספרי זיהוי המונפקים על ידי גופי ממשלה או סוכנויות
  מספר זהות; מספר דרכון; רישיון נהיגה או רישיון אחר.
 • מידע פיננסי ופרטי חשבון
  מספר אמצעי תשלום (כרטיס אשראי); מספר חשבון בנק ופרטי חשבון; היסטוריית אשראי ודירוג אשראי; נכסים; הכנסה; ומידע פיננסי אחר.
 • מצב רפואי ומצב בריאותי
  מצב רפואי או נפשי נוכחי או קודם; מצב בריאותי; מידע על פציעות או נכויות; הליכים רפואיים שבוצעו; הרגלים אישיים (לדוגמא, הרגלי עישון או צריכת אלכוהול); מידע על מרשמים רפואיים; וכן היסטוריה רפואית.
 • מידע רגיש אחר
  במקרים מסוימים, אנו עשויים לקבל אודותיך מידע רגיש על חברותך בארגוני סחר, היסטוריה רפואית של המשפחה או מידע גנטי. בנוסף, אנו עשויים להשיג מידע אודות עברך הפלילי או היסטוריית התדיינויות אזרחיות במסגרת הליך למניעה, איתור וחקירה של הונאות. כמו כן, אנו עשויים להשיג מידע רגיש במידה ותספק לנו אותו בצורה וולונטרית (לדוגמא, אם תפרט העדפה של טיפולים רפואיים בהתבסס על אמונותיך הדתיות).
 • הקלטות טלפוניות
  הקלטות של שיחות טלפון לנציגינו ולמוקדים טלפוניים.
 • מידע לחקירת פשעים, כולל הונאה והלבנת כספים
  לדוגמא, בכפוף להגבלות חקיקתיות שונות, מבטחים יכולים לחלוק מידע אודות התקשרותם הקודמת עם בעלי פוליסות ותובעים למטרה זו, כולל העברה וקבלה של מידע ממאגר המידע המרכזי לאיתור הונאות ביטוח בענף ביטוח החובה לרכבים.
 • מידע המאפשר לנו לספק מוצרים ושירותים
  איתור וזיהוי של רכוש מבוטח (לדוגמא, כתובת הרכוש, מספר רישוי או מספר זיהוי); תוכניות נסיעה; קטגורית גיל של היחיד אותו תרצה לבטח; מספרי פוליסה ותביעה; פרטי כיסוי/סיכון; סיבת נזק; היסטוריית תאונות או נזקים; מעמדך כמנהל או שותף או בעלות אחרת או עניין ניהולי בארגון; וכן ביטוחים נוספים בבעלותך.
 • העדפות שיווקיות ומשוב לקוח
  ייתכן ותיידע אותנו על העדפותייך השיווקיות, תשתתף בתחרות או בהגרלת או בקידום מכירות אחר, או תגיב באופן וולונטרי לסקר שביעות רצון.

שים לב שכל מידע אישי אותו תספק לנו יכול להיות מוחזק במאגר המידע שלנו עבור המטרות הפורטות במדיניות פרטיות זו, ומידע אישי זה יכול להימסר לאי אלו צדדים שלישיים עבור המטרות כמפורט להלן. הפיכת כל מידע אישי אודותייך זמין עבורנו נתונה לרצונך והסכמתך. עם זאת, שים לב ש-AIG עשויה להידרש בהתאם לחוק, או בהתאם לנהלי AIG ודרישת עסקיה, לקבל מידע אישי מסוים, במטרה לאפשר לה לספק לך שירותים מסוימים או מידע מסוים. AIG שומרת על זכותה, בכפוף להוראות החוק, לסרב לספק שירותים מסוימים ומידע מסוים אם מידע אישי כאמור לא יסופק ל

3. כיצד אנחנו משתמשים במידע אישי. אנו משתמשים במידע אישי זה כדי:

 • להתקשר עמך ועם אחרים כחלק ממהלך עסקינו.
 • לשלוח לך מידע חשוב בנוגע לשינויים בפוליסות שלנו, בתנאי התקשרות או שירות, באתר ומידע אדמיניסטרטיבי אחר.
 • לקבל החלטות האם לספק ביטוח; לספק ביטוח ושירותי סיוע, כולל הערכת תביעות, טיפול והסדרי פשרה, והיכן שנדרש, לנהל סכסוכים/תביעות.
 • להעריך את זכאותך להסדרי תשלום, את תשלום הפרמיה שלך ותשלומים אחרים.
 • לספק איכות משופרת של הכשרה ואבטחה (לדוגמא, בהתייחס לשיחות מוקלטות או מנוטרות לאנשי הקשר שלנו).
 • למנוע, לאתר ולחקור פשעים, כולל הונאות והלבנת כספים ולנתח ולנהל סיכונים מסחריים אחרים.
 • לערוך מחקר שוק וניתוח, כולל סקרי שביעות רצון.
 • לספק לך מידע שיווקי (כולל מידע על מוצרים ושירותים המוצעים על ידי שותפים נבחרים מצד שלישי).
 • להתאים אישית את חווייתך באתר על ידי הצגת מידע ופרסום מותאם עבורך.
 • לזהות אותך בפני כל גורם אליו תשלח מייל דרך האתר.
 • לזהות אותך כאשר תתקשר למוקדי השירות שלנו או כאשר תבקש מידע.
 • לשפר ולתקן ולטייב את המידע הנמצא בחזקתנו המתייחס אליך או למשפחתך הקרובה ולתלויים על ידי שימוש במאגרי מידע של צד שלישי ושירותים ועל ידי הצלבה של מידע אישי.
 • לאפשר לך להשתתף בתחרויות, הגרלות וקידומי מכירות דומים וכדי לנהל פעילויות אלו. חלק מפעילויות אלו כוללות תנאים נוספים, אשר עשויים להכיל מידע נוסף בנוגע לאופן השימוש והחשיפה שלנו את המידע האישי אודותייך. לכן, אנו מציעים כי תקרא תנאים אלו בעיון.
 • לנהל את התשתית והפעילות העסקית שלנו ולהיענות למדיניות ונהלים פנימיים, כולל אלו הקשורים לביצוע ביקורות ספרים; מימון וניהול חשבונות; חיובים וגביות; מערכות ניהול מידע; מידע ואכסון אתרים; המשכיות עסקית; וכן מרשמים, מסמכים וניהול הדפסות.
 • יישוב תלונות וטיפול בבקשות לגישה למידע או לתיקונו.
 • להיענות על דרישות החוק ולמחויבויות רגולטוריות (כולל חוקים מחוץ למדינת מקום מושבך), כגון אלו המתייחסים לאיסור הלבנת כספים ומאבק בטרור; להיענות להליך משפט; וכדי להשיב על בקשות מרשויות ציבוריות וממשלתיות (כולל אלו מחוץ למדינת מקום מושבך).
 • לבסס ולהגן על זכויות משפטיות; להגן על פעילותנו או על אלו של כל חברות קבוצתנו או שותפינו לעסקי הביטוח, על זכויותינו, פרטיותנו, ביטחוננו או רכושנו ו/או אלו של חברות קבוצתנו, שלך או של אחרים; וכן לאפשר לנו לעמוד על זכויותינו לקבלת סעדים או לצמצם את נזקנו.

4. העברה בינלאומית של מידע
לאור האופי הגלובלי של עסקנו, ולמטרות המצוינות לעיל אנו יכולים להעביר מידע אישי לצדדים הממוקמים בארצות אחרות (כולל ארה"ב ומדינות אחרות אשר להם משטר אבטחת מידע ופרטיות מידע שונה מזה הקיים בישראל). לדוגמא, אנו עשויים להעביר מידע אישי כדי לטפל בתביעות בקשר לביטוחי נסיעות בינלאומיות וכדי לספק שירות סיוע רפואי כאשר הנך בחו"ל. אנו יכולים להעביר מידע באופן בינלאומי לחברות קבוצתנו, ספקי שירות, שותפים עסקיים ורשויות ממשלתיות או ציבוריות, הכול בכפוף לתנאי החוק החל ולמטרות שלשמן מוחזק המידע

5. שיתוף של מידע אישי
AIG יכולה להפוך מידע אישי אודותייך (והתלויים בך) זמין עבור:

 • מבטחים ומפיצים אחרים וחברי תפוצה
  במהלך שיווק ואספקת ביטוח, וכן טיפול בתביעות, AIG יכולה להפוך מידע אישי לזמין עבור צדדים שלישיים כגון מבטחים; מבטחי משנה; סוכני ביטוח וסוכני מבטח המשנה, מתווכים וסוכנים אחרים; נציגים ממונים, מפיצים; וכן מוסדות פיננסיים ושותפים עסקיים אחרים.
 • נותני השירות שלנו
  נותני שירות חיצוניים מצד שלישי, כגון, מומחים רפואיים, רואי-חשבון, שמאים, עורכי ביקורת, מומחים, עו"ד ושאר יועצים מקצועיים חיצוניים; ספקי סיוע בענייני נסיעות ורפואה; נותני שירות מוקד טלפוני; מערכות טכנולוגיית מידע (IT ), ספקי שירותי תמיכה ואכסון; נותני שירותי הדפסות, פרסום, שיווק, מחקר שוק ואנליזות; בנקים ומוסדות פיננסיים המשרתים את חשבוננו; אמרכלי תביעות צד שלישי; ספקי ניהול מסמכים ורשומות; חוקרי תביעות ושמאים; יועצי בנייה; מהנדסים; בוחנים; מתרגמים; וכן ספקים וקבלני צד שלישי דומים המסייעים לנו בניהול פעילויות עסקיות.
 • רשויות ממשלתיות וגורמי צד שלישי המעורבים בדיונים משפטיים
  AIG יכולה בנוסף לחלוק מידע אישי עם רשויות ממשלתיות או ציבוריות (כולל אך לא באופן מוגבל, המוסד לביטוח לאומי, בתי המשפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס ורשויות חקירה אחרות); וכן, צדדים שלישיים להליכים משפטיים אזרחיים ורואי החשבון שלהם, מנהלי כספים, עורכי הדין ושאר יועצים ונציגים, ככל שנראה לנכון, הכרחי וראוי על מנת: (א) לציית לחוק החל, כולל חוקים מחוץ למדינת ישראל; (ב) להיענות להליכים משפטיים; (ג) להשיב לבקשות מרשויות ציבוריות וממשלתיות; (ד) לאכוף את התנאים שלנו; (ה) להגן על פעילותנו; (ו) להגן על זכותנו, ביטחוננו או רכושנו, שלך או של אחרים; וכן (ז) לאפשר לנו לעמוד על זכויותיו לקבלת סעדים או לצמצם את נזקנו.
 • צדים שלישיים נוספים 
  אנו יכולים לחלוק מידע אישי עם; ספקי שירותי חירום (מכבי אש, משטרה ושירותי רפואה דחופה); רשתות רפואיות, ארגונים וספקים; סוכנויות נסיעות; סוכנויות אשראי; בעלי רישיונות שירותי מידע על עסקים או בעלי רישיונות שירות נתוני אשראי צרכני; וכן שאר אנשים המעורבים בתקרית שהינה עילה לתביעה; כמו גם רוכשים ורוכשים עתידיים (פוטנציאליים) או כל צד בפועל או שניצע בכל רה-ארגון, מיזוג, מכירה, יוזמה משותפת, העברה או כל עסקה המתייחסת לכל או לחלק מעסקינו, נכסינו או מניותינו. בכפוף ובהתאם לחוק החל ובמטרה לבדוק את המידע אשר סופק וכן כדי לאתר ולמנוע טענות שמקורן בהונאה, יכול מידע אישי (כולל פרטים בדבר פציעות ותביעות) להירשם במרשם תביעות ולהיחלק עם מבטחים אחרים. אנו יכולים לחפש במרשמים אלו כאשר נטפל בהצעות לקבלת כיסוי ביטוחי ובתביעות, כדי לאתר, למנוע ולחקור הונאה.ייתכן ותחלוק מידע אישי גם בעצמך, על גבי לוחות מודעות, שיחות וירטואליות (צ'אט – chat ),דפי פרופיל ובלוגים, וכן שאר שירותים באתר דרכו תוכל לפרסם מידע וחומרים. אנא שים לב, כי כל מידע אותו תפרסם או תחשוף דרך שירותים אלו יהפוך למידע פומבי ויכול להיות זמין למבקרי האתר ולציבור הרחב. אנו מפצירים בך להיות זהיר בהחלטתך לחשוף מידע אישי או כל מידע אחר באתר.

6. אבטחת מידע 

AIG תנקוט באמצעים טכניים, פיזיים, חוקיים וארגוניים בהתאם לחוקים החלים בעניין פרטיות ואבטחת מידע. לצערנו, שום העברה או אחסון באמצעות האינטרנט בטוחים ב-100%. אם יש לך סיבה להאמין כי התקשרותך עימנו אינה בטוחה עוד (לדוגמא, אם הנך מרגיש כי האבטחה של כל מידע אישי אשר ייתכן וחלקת עימנו הועמדה בסכנה), אנא ידע אותנו מיידית. (ראה "עם מי ליצור קשר בעניין מידע אישי אודותיך" לעיל).

כאשר AIG מספקת מידע אישי לנותן שירות, נותן השירות ייבחר בצורה דקדקנית ויידרש להשתמש באמצעים הנאותים כדי להגן על חיסיון ואבטחת המידע האישי ולפעול בהתאם להנחיות התקפות של הרשויות המוסמכות השונות.

AIG ישראל עושה כל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על- ידי הלקוחות, תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. אבטחת המידע באתר האינטרנט של AIG ישראל נועדה להבטיח את זיהוי הלקוח ולהצפין את נתוני הזיהוי המועברים בתהליך. בהתאם לכך, לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי, יתבקשו הלקוחות לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות.

ההתקשרות בין תוכנת ה"דפדפן" (browser ) של הלקוח לבין שרת AIG ישראל מוצפנת ומאובטחת באמצעות שיטות הצפנה חדישות ועל-ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים בנושא הצפנת מידע בתחום של מסחר אלקטרוני. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני משתמשים אחרים ברשת האינטרנט.

AIG ישראל מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה, על-מנת לספק ללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה. עם זאת, אין ביכולתה של AIG ישראל לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן מוחלט, החסין לחלוטין מפני חדירות בלתי מורשות ומפני שימוש אסור במידע הנמסר על-ידי המבקרים באתר AIG ישראל לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

הונאה מקוונת – "פישינג"
איסור העברת שם משתמש וסיסמא – ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקבלת מחברת AIG ישראל. לכן, לעולם אל תעביר את שם המשתמש ו/או סיסמת הגישה שלך בדואר אלקטרוני, בפקס או בעל פה לכל גורם שהוא.

הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות – הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מחברת AIG ישראל או מחברה מוכרת אחרת. הודעות אלה מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר החברה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוני ההזדהות שלו (סיסמאות, מספרי חשבון וכדומה).הפנייה נעשית לעיתים קרובות תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות של הנמען לצורך גישה לחשבונו.

לידיעתך, בשום מקרה לא תפנה מחברת AIG ישראל ללקוחותיה במייל בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים ו/או יתבקשו למסור את הקוד האישי הסודי שלהם אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל אין למסור את שם המשתמש ואת הסיסמה לאף גורם.

7. החזקת מידע אישי
AIG נוקטת בצעדים הנאותים על מנת להבטיח כי המידע האישי שברשותנו הינו מהימן למטרת שימושו, וכן מדויק ושלם כנדרש על מנת ליישם את מטרת מדיניות פרטיות זו. AIG תשמור מידע אישי לפרק הזמן ההכרחי להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי חוק.

8. מידע אישי על אנשים אחרים
אם תספק מידע אישי ל-AIG בקשר לאנשים אחרים, הנך מסכים: (א) ליידע את נשוא המידע על תוכן מדיניות פרטיות זו; וכן (ב) לקבל כל הסכמה חוקית הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה (כולל העברה בינלאומית) של מידע אישי על האחר בהתאם למדיניות פרטיות זו.

9. העדפות שיווקיות 

אנו עשויים לספק לך מידע שיווקי אודות שירותינו ומוצרינו השונים אשר אנו מאמינים כי תמצא בו עבורך ("הצעות שיווקיות"). אם נתת את הסכמתך הספציפית נוכל להעביר לך הצעות שיווקיות כאלו גם בדואר אלקטרוני, מסרונים (SMS ) ודרך מערכות חיוג אוטומטיות.

אם כבר רכשת אחד משירותינו, או אם קיבלנו ממך הצעה לבקשת ביטוח או אחרת, נשאנו ונתנו עמך על התנאים של איזה מוצר או שירות, אנו יכולים, אפילו אם לא נתת את הסכמתך הספציפית, להעביר לך הצעות שיווקיות בנוגע למוצרים דומים ושירותים באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS ) ומערכות חיוג אוטומטיות, אלא אם כן תודיענו בכתב (או בכל אמצעי אחר המפורט בהצעה השיווקית) כי אינך מעוניין לקבל הצעות שיווקיות, באופן כללי או בעלי כאלו אופי ספציפי.

אם אינך מעוניין לקבל עוד הצעות שיווקיות באופן קבוע, הנך רשאי לבקש בכתב בכל עת כי נחדל מלשלוח לך הצעות שיווקיות כדוגמת. כאשר תקבל הצעות שיווקיות מ-AIG באמצעות דואר אלקטרוני (בכפוף לתנאים המפורטים מטה בנוגע להצעות שיווקיות הנשלחות בדואר אלקטרוני, מסרונים (SMS ) ומערכות חיוג אוטומטיות) תוכל לבחור שלא לקבל דואר אלקטרוני עם הודעות שיווקיות באמצעות לחיצה על הקישור ל"הסרת הרשמה" הקיים בכל דואר אלקטרוני שכזה או על ידי יצירת קשר עימו בכתובת המצוינת לעיל.

הפסקת קבלת הצעות שיווקיות הנשלחות בדואר אלקטרוני, מסרונים (SMS ) ומערכות חיוג אוטומטיות: אם נתת את הסכמתך לקבלת הצעות שיווקיות הנשלחות בדואר אלקטרוני, מסרונים (SMS ) ומערכות חיוג אוטומטיות (או אם כבר רכשת איזה משירותינו, או אם קיבלנו ממך הצעה למתן כיסוי ביטוחי או הצעה אחרת, או נשאנו ונתנו עמך את התנאים של איזה מוצר או שירות), ואינך מעוניין עוד לקבל הצעות שיווקיות מ-AIG על בסיס קבוע, בין בכלל או בעלות אופי ספציפי, הנך רשאי לבחור לסרב לקבלת הצעות שיווקיות אלו על ידי: (i ) יצירת קשר עימנו בכתובת המצוינת לעיל, או (ii ) יצירת קשר עימנו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון המסופק בהתקשרויות אלו (היכן שניתן), או (iii) פנייה למוקד השירות בטלפון.
אנו שואפים להיענות לבקשתך/בקשותיך לסרב קבלת הצעות שיווקיות במסגרת זמן סבירה. אנא שים לב, כי במידה ותבחר לסרב לקבלת התקשרויות שיווקיות מאיתנו, אנו נוכל עדיין לשלוח לך תכתובות אדמיניסטרטיביות חשובות אשר ביחס להן לא הורתה לנו, בכתב ובמפורש, לא לספקן לך באמצעים אלה.

10. בקשות לגישה, תיקון ושאלות 
יש לך הזכות לבקר, לתקן, לעיין או לבקש מחיקה של מידע אישי בעילות מסוימות ובהתאם לתנאים מסוימים הקבועים בחוק. אנא צור עימנו קשר בהתאם למפורט לעיל תחת הכותרת "עם מי ליצור קשר לגבי מידע אישי אודותיך" בקשר לכל בקשה כגון זו, או אם יש לך שאלות או הערות בנוגע לאופן בו אנו מטפלים במידע אישי. אנא שים לב, כי חלק מהמידע האישי יכול להיות מוחרג מזכויות ביקורת, תיקון או מחיקה בהתאם לחוקים בנושא ביטוח, מיסוי, פרטיות והגנת מידע.

11. מידע אחר אותו אנו אוספים דרך האתר
"מידע אחר" הינו כל מידע אשר אינו חושף את זהותך האישית, כגון:

 • מידע דפדפן
 • מידע הנאסף דרך עוגיות (cookies ), תגיות פיקסל (pixel tags ) ושאר טכנולוגיות
 • מידע דמוגרפי ומידע אחר המסופק על ידך; וכן
 • מידע מצטבר

אנו וצדדים שלישיים המספקים לנו שירותים יכולים לאסוף מידע אחר במגוון דרכים, כולל:

 • באמצעות דפדפן האינטרנט שלך: מידע מסוים נאסף על ידי מרבית אתרי האינטרנט, כגון, כתובת ה-IP שלך (קרי, כתובת המחשב שלך באינטרנט), רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה (חלונות או מקינטוש) וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט וגרסתו, זמן הביקור בעמוד והעמוד/ים שבוקרו. אנו משתמשים במידע זה למטרות כגון חישוב מספרי משתמשים באתר, עזרה באבחון בעיות בשרת וניהול האתר.
 • שימוש בעוגיות (cookies ): עוגיות (cookies ) הינם פיסות מידע המאוחסנות ישירות על המחשב בו אתה משתמש. עוגיות (cookies ) מאפשרות לנו לזהות את המחשב שלך ולאסוף מידע כגון סוג דפדפן אינטרנט, זמן שהייה באתר, העמודים אשר בהם ביקרו, העדפות שפה, וכדומה. אנו יכולים להשתמש במידע זה למטרות אבטחה, לסייע בניווט, להציג מידע בצורה יותר יעילה, להתאים אישית את חווייתך במהלך הביקור באתר, או כדי לאסוף מידע סטטיסטי בנוגע לשימוש באתר. עוגיות (cookies ) מאפשרות לנו עוד להציג לך פרסומות או הצעות אשר סביר להניח פונות אלייך. אנו יכולים עוד להשתמש בעוגיות (cookies ) כדי לעקוב אחר תגובותייך לפרסומותינו ואנו עשויים לעשות שימוש בעוגיות (cookies ) או בקבצים אחרים כדי לעקוב אחר השימוש שלך באתרים אחרים.
  לצורך כך החברה תשתמש בכלים טכנולוגיים שונים ובאמצעות ספקים שונים שגם להם יהיה את המידע שיאסף באמצעותם.
 • שימוש בתגיות פיקסל, משואות רשת (web beacons), clear GIFs או טכנולוגיות דומות אחרות: ניתן לעשות בטכנולוגיות אלו שימוש בחלק מעמודי האתר ובדואר אלקטרוני על בסיס פורמט HTML, כדי, בין יתר הדברים, לעקוב אחר פעולות של משתמשי האתר ומכותבי דואר אלקטרוני, למדוד את הצלחת הקמפיינים השיווקיים שלנו ולערוך סטטיסטיקה לגבי השימוש באתר וקצב התגובות.
 • ממך: מידע מסוים (לדוגמא, מיקומך או שיטה מועדפת ליצירת קשר) נאסף כאשר הנך מספק אותו וולונטרית. מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי, אלא אם ישולב עם מידע אישי.
 • על ידי צבירת מידע: אנו יכולים לצבור ולהשתמש במידע מסוים (לדוגמא, אנו יכולים לצבור מידע לחישוב אחוז השימוש של משתמשים אשר להם אזור חיוג מסוים).

יש לציין כי אנו יכולים לחשוף מידע אחר לכל מטרה, למעט היכן שאנו נדרשים לפעול אחרת תחת החוק החל. אם אנו נדרשים להתייחס למידע אחר כמידע אישי תחת החוק החל, אזי, בנוסף לרשימת השימושים תחת הכותרת "מידע אחר אותו אנו אוספים" לעיל, נוכל להשתמש ולחשוף מידע אחר לכל המטרות אשר לשמם אנו משתמשים במידע אישי או חושפים מידע כאמור.

12. אתרים צד שלישי
מדיניות פרטיות זו אינה מתייחסת, ואנו איננו אחראים, לפרטיות, מידע או כל נוהג של צדדים שלישיים, כולל כל צד שלישי המפעיל אתר אשר אתר זה מכיל אליו קישור. ההכללה של קישור באתר אינה מרמזת על תמיכה באתר המקושר על ידינו או על ידי חברי קבוצתנו.

13. שימוש באתר על ידי קטינים 
האתר אינו מופנה למשתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18), ואנו מבקשים כי קטינים לא יספקו מידע אישי דרך האתר.

14. שינוי למדיניות זו
אנו בוחנים מדיניות פרטיות זו באופן סדיר ושומרים את הזכות לבצע שינויים בכל עת על מנת להתחשב בשינויים בעסקנו, ובדרישות חוקיות. אנו נציב עדכונים למדיניות זו באתר.