פוליסות ללא מימוש

לפי הרישומים המתנהלים על-ידי החברה נכון ליום 31/12/2016
בחברת איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ,
אין קיימות פוליסות אשר לא נתבעו ע"י הזכאים לקבלן (מבוטח/מוטב, לפי העניין).