ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

הגנה לדירקטורים השותפים לתהליכי קבלת החלטות בחברות וחשופים לתביעות אישיות

  • הגנה מפני תביעות אישיות
  • ראש שקט בקבלת החלטות
  • אפשרויות להרחבת הכיסוי

פירוט הכיסויים בפוליסה

  • הקדמת הוצאות משפטיות
  • כיסוי דירקטורים חיצוניים בחברות קשורות (ODL)
  • נושאי משרה בעבר ועתידיים

אפשרויות הרחבה

  • תביעות דיני ניירות ערך (Securities Claims)
  • כיסוי הנפקות ציבוריות
  • כיסוי מיוחד לאחריות דירקטורים ונושאי משרהבחברות שעברו טרנזקציה (עקב פירוק / מכירה)

עיקרי התנאים למבוטח

  • ניתן להתאים את הפוליסה לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של כל ענף וכל עסק
הורדת מסמכים