מדיניות השקעות

תיאור המסגרת הכללית של היערכות החברה לזיהוי וטיפול בחובות בעיתיים

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("החברה") רואה חשיבות רבה בנקיטת פעולות יזומות לאיתור כשלי אשראי וטיפול בחובות בעיתיים, הן כחלק מהליכי ניהול הסיכונים בחברה והן לצורך שמירה על האינטרסים של לקוחותיה.
פעולות אלה, מקטינות את סיכון האשראי הגלום בתיק ההשקעות שמנהלת החברה ותואמות את קודקס הרגולציה שער 5 פרק 4 סעיף3ד ו- 5ב.

בהתאם להוראות החוזר, דירקטוריון החברה וועדת ההשקעות קבעו נהלים להבטחת זיהוי מוקדם של כשלים, העשויים להתקיים בנוגע לאשראי בתיק ההשקעות של החברה ולטיפול בחובות בעייתיים.

הנהלים כוללים, בין היתר, התייחסות לנושאים הבאים:

 1. הליך זיהוי חובות בעייתיים

  מיסוד הליך עבודה מובנה לזיהוי מוקדם של ירידה באיכות האשראי, כשלים במשך חיי החוב ואיתור וסיווג חובות בעייתיים. ההליך כולל איסוף מידע ממקורות שונים לגבי מצב החוב ומצב החייב.

 2.  הקמת צוות "מרכז חובות בעייתים"

  הנהלת החברה הקימה צוות "מרכז חובות בעייתים" אשר אחראי על ביצוע תהליך זיהוי מוקדם של ירידה באיכות האשראי, זיהוי מוקדם של כשלים במשך חיי חוב ולזיהוי ואיתור חוב בעייתי.
  כחברי "מרכז חובות בעייתים" מונה צוות של בעלי תפקידים רלוונטיים הכולל את סמנכ"ל הכספים, מנהלי ההשקעות של החברה, סמנכ"ל ניהול סיכונים, החשב וראש יחידת המערך העורפי.

 3. תפקידי "מרכז חובות בעייתים"

  ריכוז אינדיקציות על חובות בעייתיים, סיווגם כחובות בעייתיים והעברת דיווח וניתוחים לגורמים בחברה המוסמכים להחליט לגבי אופן הטיפול בחוב.

 4. דיווח על חובות בעייתיים

  "מרכז חובות בעייתים" מדווח לוועדת ההשקעות אחת לרבעון באופן שוטף. בנוסף, ככל שיעלה הצורך בדיווח מידי, ידווח הצוות לוועדת ההשקעות במסגרת הישיבה החודשית הקרובה שלה.
  במסגרת הדיווח יצוינו, בין השאר, המלצותיו של הצוות לגבי המשך הטיפול בחוב והחלופות שנבחנו.

 5. טיפול בחוב בעייתי

  על בסיס ההמלצה שהתקבלה מ-"מרכז חובות בעייתים", ועדת ההשקעות תקיים דיון בדרכים ובאמצעים לטיפול בחוב אשר זוהה כחוב בעייתי ותקבל החלטה בהתאם.

 

יודגש, כי האמור לעיל מהווה מסגרת כללית וקווים מנחים בלבד. יחד עם זאת, כל הסדר ייבחן לגופו ויתכן שינוי מקווים אלו בהתאם למקרה הספציפי.

נוהל מלא בנושא 'טיפול בחובות בעייתיים' מצוי במשרדי החברה.

הורדת מסמכים