מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע

מדיניות פרטיות

אנו, איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ )"החברה", "אנו" או "אנחנו"), ביחד עם חברות בנות וחברות קשורות שלAmerican International Group, Inc. (ביחד: "AIG"), מעריכים את האמון שלך בנו ומחויבים לטפל במידע האישי שלך (כמוגדר בהמשך) באופן הולם בהתאם לדין החל.

זוהי מדיניות הפרטיות הראשית שלנו, שבה מתואר כיצד אנו מטפלים במידע אישי שאנו אוספים במסגרת פעילותנו.

'מידע אישי' הוא מידע אודותיך ואודות אנשים אחרים (לדוגמה, שותפים שלך או בני משפחה אחרים שלך), כשאתה או האנשים האחרים מזוהים או ניתנים לזיהוי במישרין או בעקיפין באופן סביר.

כשאנו מציינים במדיניות זו "אתה" או "שלך", אנו מתכוונים לכל אדם שעליו נאסף מידע אישי במסגרת פעילותנו, כולל: בעלי פוליסות, תובעים במסגרת פוליסת ביטוח כלשהי, סוכני ביטוח, נציגים, לקוחות פוטנציאלים כל אדם אחר שעימו אנו מתקשרים, לרבות כל מי שמשתמש בשירותים הדיגיטליים של AIG.

מטרת מדיניות פרטיות זו היא לשקף ולהסביר איזה מידע אישי אנו אוספים, ניגשים אליו, משתמשים, מאחסנים (להלן כלל פעולות אלו "מעבדים") מעבירים או משתפים (להלן כלל פעולות אלו: "מוסרים") המטרות שלשמן אנו מעבדים המידע האישי, למי הוא ימסר ומטרות המסירה ואת זכויותיך בקשר עימו.

מובהר שלא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע אישי, אולם ללא מסירתו יתכן שלא נוכל לספק לך שירות, להשיב או לטפל בפניותיך או בבקשות שלך מאיתנו ואנו שומרים על זכותנו לא לספק שירות (בכפוף לדין) או למסור לך מידע.

למדיניות פרטיות זו יכול שיתווספו הסדרי מדיניות פרטיות נוספים שמותאמים לפעילויות ספציפיות או ליחסים ספציפיים איתך, על מנת להבטיח שתוצג לך תמונה מלאה על האופן שבו אנו מעבדים או מוסרים מידע אישי.

הבהרות חשובות:

כחלק מהרצון לשקיפות, המדיניות כוללת הסברים ודוגמאות. הדוגמאות מיועדת להמחשה בלבד והן אינן ממצות. יש לקחת בחשבון שמכיוון ומדובר במדיניות ראשית וכללית שעוסקת בטיפול במידע אישי על ידי AIG, שכוללת חברות שממוקמות במדינות שונות ושפועלות תחת דינים שונים, כל פעולה בקשר עם מידע אישי שמתוארת במדיניות זו, כפופה לדין שחל עליה ובכל מקרה של סתירה בינה לבין הוראות הדין החל הדין החל גובר.

מטרתנו היא לטפל במידע אישי באופן אחראי ומאובטח, תוך איזון בין התועלת שאנו מפיקים מפעילויות כגון מחקר וניתוח נתונים לשיפור המוצרים והשירותים שאנו מספקים, לבין המחויבויות האחרות שלנו, כולל הגינות, שקיפות ואי אפליה.

מידע אישי שנאסף אצלנו מתקבל ממגוון מקורות ובין היתר:

 • טופסי בקשה, הצעה ותביעה, וטפסים אחרים;
 • שיחות טלפון, תכתובת דוא"ל, פגישות ותקשורת כתובה באמצעי קשר אחרים;
 • ספקי שירות, סוכנים למיניהם, חוקרי תביעות, עדים, אנשי רפואה, רשויות רישוי, ספקי שירותי נתוני אשראי, המעסיק שלך, וצדדים שלישיים אחרים;
 • אתר אינטרנט זה של החברה ("האתר");
 • יישומי התוכנה שאנו מעמידים לרשותך במחשבים, בטלפונים חכמים ובמכשירים ניידים אחרים ("האפליקציות"); וכן
 • עמודי הרשתות החברתיות שלנו, תוכן אחר ברשתות חברתיות, כלים ואפליקציות (בין האם האפליקציות שייכות לחברה ובין אם לאו) ("תוכן הרשתות החברתיות שלנו").

במדיניות פרטיות זו, אנו מכנים את 'האתר', 'האפליקציות' ו'תוכן הרשתות החברתיות שלנו' בשם "השירותים הדיגיטליים של AIG".

אלא אם כן צוין אחרת, השירותים הדיגיטליים של AIG מיועדים אך ורק לבגירים כשירים משפטית. על קטינים (כלומר, אנשים מתחת לגיל 18), ואנשים שאינם כשירים משפטית לא לספק בעצמם מידע אישי דרך השירותים הדיגיטליים של AIG, אלא באמצעות סוכנים, אפוטרופוסים או יועצים משפטיים בעלי הרשאה מתאימה.

אתה רשאי לספק לנו מידע אישי ישירות, או באמצעות צד שלישי. למשל, סוכן יכול לספק לנו מידע אישי אודותיך, או למשל רוכש פוליסת ביטוח יכול לספק מידע אודותיך כמוטב תחת הפוליסה.

אתר רשאי לספק לנו מידע אישי אודות אנשים אחרים בכפוף לאמור להלן:

כשאתה מספק לנו מידע אישי אודות אדם אחר, אתה מאשר (אלא אם כן נסכים אחרת בכתב): (א) שיידעת את אותו אדם על תוכן מדיניות פרטיות זו וכן על תוכן הסדרי מדיניות פרטיות נוספים רלוונטיים שהודענו לך אודותם; וכן (ב) שקיבלת את רשותו של אותו אדם (כפי שנדרש ובאופן הנדרש על פי הדין החל) לשתף אותנו במידע האישי שלו, בהתאם למדיניות פרטיות זו (ולהסדרי מדיניות פרטיות נוספים רלוונטיים, ככל שישנם).

איזה מידע אישי אנו אוספים ומחזיקים?

המידע האישי שאנו אוספים ומחזיקים תלוי ביחסים שביננו, בסוג התקשורת שבינינו ובמוצרים או בשירותים שאנו מספקים. אנו עשויים להחזיק סוגי מידע אישי שונים אם אתה מבוטח שלנו, מוטב, מתעניין בשירותים שלנו, תובע או מבוטח מכח פוליסה שאחר רכש עבורך (למשל מעביד שרכש פוליסה עבורך כעובד שלו, נציג של מבוטח, עד או אדם אחר) עימו אנו מקיימים יחסים או מתקשרים.

מאחר שעיסוקנו במתן שירותי ביטוח כולל: חיתום, טיפול בתביעות, מתן שירות, סיוע ושירותים נוספים קשורים אחרים למוצרי הביטוח אותם אנו מספקים, המידע האישי שאנו מעבדים, מושפע בהתאם והוא כולל מידע כמפורט בדוגמאות שלהן:

סוג המידע האישי

 

דוגמאות* (*חלק מהדוגמאות עשויות להיכלל תחת מספר סוגי מידע. כל הדוגמאות הן בכפוף לדין)
1.      מידע מזהה שם, חתימה ומידע מזהה אחר.
2.      מידע מזהה על בסיס מספרי זיהוי שניתנו על ידי גופים ממשלתיים ועל ידי גופים רשמיים אחרים מספר תעודת זהות, מספר דרכון, מספר עוסק לצורכי מס, מספר רישיון נהיגה, או מספרי זיהוי או מסמכים אחרים שהוצאו על ידי גופים ממשלתיים.

 

3.      כתובת ופרטי קשר

 

כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר טלפון נייד ופרטי פרופיל ברשתות חברתיות.

 

4.      מידע מסוגים שונים (דמוגרפי, רפואי וכו')

 

מין, מצב משפחתי, תאריך לידה, מקום לידה, מאפיינים שונים (בהתאם לנסיבות).

 

5.      השכלה תעסוקה ועיסוק ופעילויות שונות רקע השכלתי, פרטי מעסיק והיסטוריית תעסוקה, מיומנויות וניסיון בעיסוק, הכשרות ורישיונות מקצועיים, חברויות והשתייכויות, מעמד בארגון, כגון: מנהל בכיר, שותף בעלים וכו'.

 

6.      פרטי ביטוח ותביעות

 

פוליסות ותביעות, קשר לבעל הפוליסה, למבוטח, לתובע או לכל אדם רלוונטי אחר בקשר עם פוליסה, התאריך והסיבה להתרחשות הנזק, האובדן או הגניבה של הרכוש, הפציעה, הנכות או המוות, רישומי פעילות (לדוגמה, רישומי נהיגה), ומידע אחר שהוא רלוונטי להוצאת פוליסת ביטוח, והערכת תביעות ויישובן.

לגבי ביטוח חבות, המידע יכלול גם את פרטי המחלוקת, התביעה או ההליכים המשפטיים שבהם אתה מעורב.

 

7.      מידע פיננסי ופרטי חשבון

 

מידע אודות אמצעי תשלום (כגון מידע אודות כרטיס אשראי לצורך חיוב), מספר חשבון בנק, או מספר חשבון פיננסי אחר או פרטי החשבון, היסטוריית אשראי, פרטי אשראי ונקודות זיכוי, נכסים, הכנסה, ומידע פיננסי אחר.

 

8.      אמצעי גישה וגישה לחשבונות ולשירותים דיגיטליים של AIG* פרטי כניסה לחשבון וסיסמאות לגישה לפוליסת הביטוח, לתביעה ולחשבונות אחרים, ולשירותים הדיגיטליים של AIG.

*לפירוט נוסף לגבי מידע שנאסף במסגרת גישה ושימוש בשירותים דיגיטליים של AIG ראה בהמשך.

 

9.      מצב רפואי ובריאותי

 

מצב גופני, נפשי או רפואי נוכחי או קודם, מצב בריאותי, פרטי פציעה או נכות, אבחנה רפואית, הליכים רפואיים שבוצעו וטיפולים שניתנו, הרגלים אישיים (לדוגמה, עישון, צריכת אלכוהול), פרטי מרשמים ותרופות שנצרכו והיסטוריה רפואית.

 

10.  מידע רגיש אחר

 

מידע אודות אמונות דתיות, מוצא אתני, דעות פוליטיות או חברות באיגודים מקצועיים (לדוגמה, אם הוגשה בקשה לביטוח דרך שותף שיווקי צד שלישי שהוא חבר באיגוד מקצועי, מסחרי, או בארגון דתי, קהילתי או פוליטי), חיי מין, נטייה מינית, או מידע גנטי או ביומטרי. מידע רגיש אחר, בכפוף לדין, למניעה, לגילוי ולחקירה של הונאה, מרמה, הלבנת הון או מימון טרור. מידע שניתן לנו מתוך רצון חופשי (לדוגמה, העדפות שהובעו לגבי טיפול רפואי המבוסס על אמונות דתיות, שנאסף בהתאם לדין החל).

 

11.  הקלטות של שיחות טלפון הקלטות של שיחות טלפון עם הנציגים והמוקדים הטלפוניים שלנו (בכל תחום או שירות).

 

12.  תצלומים והקלטות וידיאו תמונות (כולל תצלומים וסריקות) או הקלטות וידיאו שנוצרו בקשר לביטוח שלנו או לפעילויות עסקיות אחרות, כולל להערכה, לניהול וליישוב של תביעות, מחלוקות בתביעות או למטרות רלוונטיות אחרות המותרות על פי חוק, וכן גם הקלטות בטלוויזיה במעגל סגור שבוצעו באמצעות הציוד הנמצא ברשותנו

 

13.  מידע שנועד לאתר, לחקור או למנוע פשעים, כולל הונאה והלבנת הון

 

חברות ביטוח אוספות, מחזיקות ומשתפות ברוב המקרים מידע אודות העסקאות הקודמות שלהן עם בעלי פוליסות ועם תובעים, לחקור ולמנוע מקרים של הונאה והלבנת הון ופעילויות פליליות אחרות. בהקשר זה, חובה עלינו על פי חוק לחשוף מידע זה בפני הגורמים הרגולטוריים הרלוונטיים ובפני הרשויות הממשלתיות הרלוונטיות, סוכנויות אכיפת החוק ו/או גופים ממשלתיים אחרים.

 

14.  מידע שמאפשר לנו לספק מוצרים ושירותים

 

מיקום וזיהוי של רכוש שבוטח (לדוגמה, כתובת נכס, לוחית רישוי או מידע מזהה אחר), תוכניות טיסה, קטגוריות גיל של אנשים שיש לבטח, פרטים על סיכונים שיש לבטח, היסטוריה שלפני התאונה או האובדן, והסיבה לאובדן, מעמד כנושא משרה או כמנהל בכיר בחברה, או כשותף, או אינטרס אחר הנוגע לבעלות או לניהול בארגון, היסטוריה של מחלוקות, של הליכים משפטיים או חקירות רשמיות שבהן אתה מעורב, ומידע אודות החזקת ביטוח אחר.

 

15.  העדפות שיווקיות, פעילויות שיווק ומשוב של הלקוח העדפות שיווקיות, מידע הקשור להשתתפות בתחרות, להגרלת פרסים או לכל קידום מכירות אחר, או לתשובות על סקרי שביעות רצון הלקוח, שמילויים וולונטרי, אינטראקציה עם אמצעי ותצורות התקשורת השיווקית שלנו (או של צדדים שלישיים שמספקים לנו שירותי שיווק ופרסום) ותגובות או תשובות להן.
16.  פרטים על פעילות מקוונת

 

אנו נקבל מידע אישי אודותיך כשתשתמש בשירותים הדיגיטליים של AIG; מידע זה עשוי לכלול את מזהה החשבון שלך ברשתות החברתיות ובאפליקציות הרלבנטיות ואת תמונת הפרופיל שלך, את כתובת ה-IP שלך ומזהים מקוונים אחרים, ומידע אישי אחר שתיתן לנו בצורה מקוונת. אם אתה בוחר לחבר את חשבון הרשתות החברתיות שלך, שסופק לך על ידי ספק שירותי רשתות חברתיות אחר, לחשבון שלך בשירות כלשהו מהשירותים הדיגיטליים של AIG, ניתן יהיה לשתף אותנו במידע האישי מהחשבון האחר של הרשתות החברתיות, ומידע זה עשוי לכלול מידע אישי שהוא חלק מפרופיל החשבון שלך ברשתות החברתיות או מהפרופילים של החברים שלך ושל אנשים אחרים המחוברים לרשתות החברתיות

 

17.  מידע נוסף ממקורות אחרים

 

אנו (וספקי השירותים שלנו) רשאים לצרף את המידע האישי שאנו אוספים למידע המתקבל ממקורות אחרים (לדוגמה, מידע הזמין לציבור משירותי רשתות חברתיות מקוונות וממקורות מידע אחרים, מקורות מידע מסחריים של צד שלישי, ומידע מקבוצת החברות שלנו ומשותפים עסקיים). אנו נשתמש בתוספת מידע זה בהתאם לדין החל (כולל קבלת הסכמתך לפי הצורך ובכפוף לדין החל)

 

 

מידע נוסף שאנו אוספים – נתונים אודות מכשירים, ומידע שאנו אוספים באמצעות השירותים הדיגיטליים של AIG

חלק מהמידע שאנו אוספים כולל מידע שנאסף על מכשירי קצה כשאתה משתמש בשירותים הדיגיטליים של AIG. מידע זה יכול להיאסף ולהישמר ללא מידע מזהה ומבלי שהוא מקושר למידע מזהה, ולכן ייתכן שמידע שכזה שלא יהיה בגדר מידע אישי.

להלן דוגמאות למידע כאמור:

 • פרטי דפדפן אינטרנט ומכשיר אלקטרוני;
 • מערכת הפעלה ופלטפורמה;
 • נתוני שימוש באפליקציות;
 • מידע הנאסף באמצעות קובצי Cookie, תגי פיקסלים, משואות רשת web beacons, clear GIF's וטכנולוגיות אחרות. פרטים נוספים מתוארים במדיניות העוגיות שלנו, הזמינה בכתובת:

https://www.aig.co.il/customer-service/cookies/

 • מידע דמוגרפי; וכן
 • נתונים שקובצו יחד באופן שלא ניתן לקשר בין הנתונים לאדם ספציפי.

אנו וספקי השירותים שלנו, שיכולים להיות ספקים שלנו שפועלים כקבלנים שלנו או כצדדים שלישיים אוטונומיים שאנו מקיימים עימם קשרים עסקיים, רשאים לאסוף נתוני משתמשים ומכשירים במגוון דרכים, כשאתה משתמש בשירותים הדיגיטליים של AIG, כולל:

אופן / שיטת איסוף מידע

 

דוגמאות/הסברים/פירוט
באמצעות דפדפן האינטרנט או המכשיר האלקטרוני שלך

 

מידע מסוים נאסף אוטומטית על ידי רוב אתרי האינטרנט באמצעות המכשיר האלקטרוני שלך או דפדפן האינטרנט שלך, כגון: כתובת ה-IP שלך (כלומר, כתובת המחשב/המכשיר האלקטרוני שלך באינטרנט), רזולוציית המסך, סוג וגרסת מערכת ההפעלה (כגון Windows 11), הסוג והגרסה של דפדפן האינטרנט, היצרן והדגם של המכשיר האלקטרוני, שפה, זמן ביקור, עמודים שביקרת, והשם והגרסה של השירותים הדיגיטליים של AIG (כגון האפליקציה) שבהם אתה משתמש. אנו משתמשים במידע זה כדי לוודא שהשירותים הדיגיטליים של AIG פועלים כשורה, לצרכי אבטחה ובקרה ולשימושים נוספים כמפורט במדיניות  זו.

 

באמצעות השימוש שאתה עושה באפליקציה

 

כאשר אתה מוריד אפליקציה ומשתמש בה (בין אם מדובר באפליקציה של החברה ובין אם מדובר באפליקציה בה אנו נותנים לך שירות, כגון – WhatsApp), אנו וספקי השירותים שלנו רשאים לעקוב אחר נתוני השימוש באפליקציה ולאסוף אותם, נתונים כמו התאריך והשעה שבהם האפליקציה שבמכשיר האלקטרוני שלך נכנסה לשירותים שלנו ואיזה מידע ואילו קבצים הורדת לאפליקציה, וזאת על סמך מספר המכשיר שלך.

 

מיקום פיזי

 

בכפוף לדין החל (ולהסכמתך, ככל שמתחייבת לפי הדין החל), אנו רשאים לאסוף את המיקום הפיזי של המכשיר האלקטרוני שלך, לדוגמה, שימוש בלוויין, באנטנת לוויין של מכשיר נייד/טלפון סלולרי, או באותות WiFi. אנו רשאים להשתמש במיקום הפיזי של המכשיר שלך כדי לספק לך שירותים ותוכן מותאמים אישית המבוססים על מיקום.

 

בכפוף להעדפותיך השיווקיות ולדין החל, אנו רשאים גם לשתף את המיקום הפיזי של המכשיר שלך, בשילוב עם מידע אודות הפרסומות שבהן צפית ומידע אחר שאנו אוספים, עם שותפי השיווק שלנו, כדי לאפשר להם לספק לך תוכן מותאם אישית, וכדי לחקור את יעילות מסעות הפרסום.

 

בחלק מהמקרים יותר לך לאשר או לשלול שימושים ו/או שיתופים אלה של מיקום המכשיר שלך, אך אם תבחר לשלול שימוש ו/או שיתופים אלה, ייתכן שלא אנו ולא שותפי השיווק שלנו נוכל לספק לך את השירותים ואת התוכן המותאמים אישית הרלוונטיים.

 

בנוסף, אנו רשאים לקבל מיקום גאוגרפי מדויק של המכשיר שלך כאשר אתה משתמש באפליקציות שלנו למכשיר נייד לצורך נסיעות או שירותי סיוע אחרים.  בכל הנוגע למתן שירותי נסיעות או שירותי סיוע אחרים, אנו רשאים לשתף מידע על המיקום הגאוגרפי המדויק של המכשיר שלך עם הלקוחות שלנו ועם צדדים שלישיים שעימם אנו עובדים.  אתה רשאי לבקש להפסיק את איסוף המידע על המיקום הגאוגרפי המדויק ואת שיתופו על ידי מחיקת האפליקציה לנייד במכשיר שלך, על ידי חסימת גישה לאפליקציה שלך לנייד של שירותי מיקום דרך מערכת ההרשאה שבה עושה שימוש מערכת ההפעלה של המכשיר שלך, או על ידי ביצוע הוראות נוספות לבקשת ההפסקה המופיעות בהודעת הפרטיות העומדת לרשותך באפליקציה לנייד.

 

 

 

 

השימוש במידע שאתה נותן מידע מסוים (לדוגמה, מיקומך או אמצעי תקשורת מועדפים) נאסף כשאתה מספק אותו מרצונך.
באמצעות צבירת מידע

 

אנו רשאים לקבץ יחד מידע כך שהוא לא יהיה קשור לאדם ספציפי, כלומר, לצבור מידע ולהשתמש בו (לדוגמה, אנו רשאים לצבור מידע כדי לחשב את אחוז המשתמשים שלנו שיש להם קוד אזור מסוים בטלפון).

 

 

כאשר נתוני משתמש ומכשיר אינם מידע אישי, אנו רשאים להשתמש באותם נתונים ולחשוף אותם לכל מטרה כל עוד הדין החל מאפשר לנו לעשות זאת. כאשר נתונים אלו הינם מידע אישי הם מטופלים כפי שמטופל מידע אישי כמפורט במדינות פרטיות זו.

לאלו מטרות אנו משתמשים במידע אישי

אנו משתמשים במידע אישי על מנת לבצע את פעילויותינו העסקיות וקיום חובותינו לפי דין.

במסגרת פעילותנו העסקית המטרות שלשמן אנו משתמשים במידע האישי שלך יהיו שונות בהתאם לסוג ההתקשרות בינינו והשירותים שאנו מספקים. מידע אישי ישמש למטרות שונות אם אתה בעל פוליסה, מבוטח או תובע במסגרת פוליסת ביטוח, סוכן ביטוח או כל אדם אחר שעימו אנו מקיימים קשרים. להלן פירוט מטרות ודוגמאות למטרות לשמן אנו משתמשים במידע אישי.

 1. תקשור איתך ועם אנשים אחרים.

 

 1. התקשרות איתך ועם אנשים אחרים.

 

 1. אספקת שירותי ביטוח, שירותים פיננסיים, שירותי תביעות וסיוע, ומוצרים ושירותים אחרים שאנו מציעים, כולל הערכת תביעות, מנהלה, יישוב תביעות ופתרון מחלוקות, וכן פיקוח, אחזקה, ניהול והפעלה של מוצרים ו/או שירותים כאלה, כולל חידושי פוליסות. פעילויות כגון אלה כוללות לדוגמא:

 

 • שליחת מידע אליך אודות שינויים בפוליסות שלנו, תנאים אחרים, חידושי פוליסות, שירותים דיגיטליים של AIG ומידע מנהלתי אחר;
 • עיבוד, הערכה וקביעה של פניות או בקשות כלשהן שהגשת בעניין מוצרים ושירותים של הביטוח;
 • עיבוד המידע האישי שלך בקשר לתביעות כלשהן שהוגשו במסגרת מוצרי ביטוח כלשהם או בכל הנוגע לשירותים כלשהם שסופקו על ידינו, כולל, בין היתר, הגשה, הגנה, ניתוח, חקירה, עיבוד, הערכה, קביעה של תביעות כאלה או מענה עליהן;
 • ביצוע פעולות ופעילויות כלשהן הקשורות למוצרים ו/או לשירותים של הביטוח שסופקו על ידינו, כולל, בין היתר, ביטוח משנה, ביקורת חשבונות, דיווח ומתן שירותים כלליים וקיום שירות מקוון ואחר.
 • ביצוע הערכות וקבלת החלטות (אוטומטית ולא אוטומטית, כולל על ידי יצירת פרופיל של אנשים) אודות: (1) הוראות הביטוח ותנאיו וכן (2) יישוב תביעות ומתן סיוע ושירותים אחרים.
 • הערכת זכאותך לתוכניות תשלומים, וטיפול בהשתתפות העצמית שלך ובתשלומים אחרים.

 

 1. ניהול הפעולות העסקיות שלנו ותשתית טכנולוגיית המידע, בהתאם למדיניות ולנהלים הפנימיים שלנו, כולל אלה הקשורים לכספים ולחשבונות; חיוב וגבייה; הפעלת מערכות טכנולוגיית מידע; אירוח נתונים ואתרי אינטרנט; ניתוח נתונים; המשכיות עסקית; ניהול רשומות; ניהול מסמכים וחומרים מודפסים; וביקורת חשבונות.

 

 1. עריכת בדיקות אשראי עליך – כמו ניתוח, אימות, ו/או בדיקה של האשראי, התשלום ו/או המצב שלך בכל הנוגע ליכולתך להשתמש בשירותים.

 

 1. שיפור איכות המוצרים והשירותים שלנו.
 2. הכשרת צוות העובדים שלנו.

 

 1. עריכת מחקרים וניתוח נתונים, שיפורים עסקיים ותהליכיים, כולל ניתוח מסד הלקוחות שלנו ואנשים אחרים שאת המידע האישי שלהם אנו אוספים, ביצוע מחקר שווקים, כולל סקרי שביעות רצון הלקוח, לצורך חדשנות עסקית והערכת סיכונים, בהתאם לדין חוק החל (כולל קבלת הסכמה כאשר הדבר נדרש).

 

 1. מסירת מידע שיווקי, כולל מידע שיווקי בהתאם להעדפות שמסרת לנו (מידע שיווקי עשוי להיות אודות מוצרים ושירותים המוצעים על ידי שותפי צד שלישי שלנו בכפוף להעדפותיך המפורשות) כולל מדידה וטיוב פעולות השיווק שלנו (למשל בדיקת הצלחת קמפיינים שיווקיים וכו').

 

 • אנו עשויים לבצע פעילויות שיווק בהתאם להעדפותיך באמצעות דוא"ל, הודעות SMS, אפליקציות נוספות שיהיו בשימוש באותה עת (כגון – WhatsApp), באמצעות שליחת הודעות טקסט אחרות, במשלוח בדואר או ביצירת קשר טלפוני.

 

 • לאפשר לך להשתתף בתחרויות, בהגרלות פרסים ובמבצעים דומים לקידום מכירות, ולנהל פעילויות אלה.

 

 1. התאמת חווייתך לצרכיך כשאתה משתמש בשירותים הדיגיטליים של AIG או מבקר באתרי אינטרנט של צד שלישי על ידי הצגת מידע ופרסומות המותאמים לך אישית, זיהויך בפני כל מי שאתה שולח אליו הודעות באמצעות השירותים הדיגיטליים של AIG, וסיוע בשיתוף ברשתות החברתיות.

 

 1. אבטחת מידע והגנת סייבר.

 

 1. מניעה, גילוי וחקירה של פשעים ועבירות , כולל הונאה והלבנת הון.

 

 • אנו מחויבים לנקוט מאמצים לגלות ולמנוע הונאה וכל פשע פיננסי אחר. אנו מתייחסים למחויבות זו ברצינות רבה ולשם כך אנו משתמשות במידע אישי במספר דרכים.
 • לדוגמה, אם הדבר רלוונטי לקשר שלנו איתך, אנו (כאשר הדבר מותר על פי הדין החל):
  • נשלח את המידע האישי שלך (כולל פרטים על תביעות כלשהן שאתה מגיש, לדוגמה, פרטים על פציעות), כך שהוא יופיע ברשימות התביעות, שהן נגישות בפני חברות הביטוח השונות;
  • נחפש רשימות של תביעות קודמות בעת הערכת תביעה; וכן
  • נשתף את המידע האישי שלך עם חברות ביטוח אחרות, עם מסדי נתונים של סוכנויות למניעת הונאה ועם סוכנויות לאכיפת החוק.
  • לפרטים נוספים, ראה להלן את הסעיף 'עם מי משתפים את המידע האישי?' או צור איתנו קשר באמצעות הפרטים המופיעים להלן (ראה להלן סעיף 'עם מי ליצור קשר לגבי מידע אישי?').

 

 1. ניתוח וניהול סיכונים.

 

 1. ציות לדין ולהתחייבויות הרגולטוריות החלות (כולל חוקים ותקנות מחוץ למדינת התושבות), לדוגמה, חוקים ותקנות הקשורים למניעת הלבנת הון, לסנקציות למניעת טרור; ציות לתהליך משפטי ולצווי בית משפט; ומענה על בקשות מהציבור ומגופים ממשלתיים (כולל אלה שמחוץ למדינת התושבות); עמידה בדרישות לביצוע חשיפה בהתאם לחוק כלשהו המחייב אותנו לצורך ציות לתקנות או להנחיות שהוצאו על ידי רשות רגולטורית כלשהי או כל רשות אחרת בעלות סמכות שיפוטית על פני החברה או על פני חברות מסונפות כלשהן של AIG; וכן לצורכי ביקורת חשבונות, ציות, חקירה ופיקוח.

 

 1. קביעת זכויות חוקיות, אכיפתן והגנה עליהן במטרה להגן על הפעולות העסקיות שלנו ועל אלה של קבוצת החברות שלנו או של השותפים העסקיים שלנו, ולאבטח את הזכויות, הפרטיות, הבטיחות או את הנכסים שלנו ושל קבוצת החברות שלנו ושל השותפים העסקיים שלנו, אותך או אנשים אחרים או גורמי צד שלישי; לאכוף את התנאים שלנו; לחפש סעדים זמינים ולהגביל את הנזקים שלנו.

 

 1. התאמה מפעם לפעם של נתונים אישיים כלשהם המוחזקים אצלנו לצרכים המפורטים במדיניות פרטיות זו.

 

 1. ביצוע בדיקות רקע וזהות, כמו לצורך אימות הזהות שלך כדי לענות על בקשתך לקבל העתק נוסף של המדיניות או כל תיעוד אחר, כל בקשה מצידך לשנות את כתובתך ברשומות שלנו, או בקשה כלשהי מצידך לשנות את חשבון הבנק שלך או פרטי תשלומים או פרטים אחרים ברשומות שלנו.

 

 1. ביצוע בדיקת נאותות או פעילויות מיון אחרות בהתאם להתחייבויות המשפטיות או הרגולטוריות או לנוהלי ניהול הסיכונים, אשר ייתכן שיידרשו על פי חוק או שייקבעו על ידינו.

 

 1. קביעת סכום כלשהו של חוב שחייבים לך או שאתה חייב וגבייה או קבלה בחזרה כל סכום שחייבים לך או שאתה חייב לאדם כלשהו שסיפק אבטחה או התחייבות לחבויותיך.

 

 1. לאפשר לרוכש, לנמחה, לנעבר, למשתתף או לתת המשתתף בפועל או המוצע של הזכויות או של העסק של AIG להעריך את העסקה המיועדת להיות מושא הארגון מחדש, המיזוג, המכירה, המיזם המשותף, ההמחאה, ההיעברות, ההשתתפות או תת ההשתתפות.

 

 1. שיפור ופיתוח של הפעולות העסקיות שלנו ושל הצעת השירותים שלנו או אלה של צד שלישי;

 

 1. הגנה על הנכסים, המידע, העסק, בעלי המניות, העובדים והלקוחות שלנו או על אלה של צד שלישי (לדוגמה, הקפדה על אבטחת רשתות טכנולוגיית מידע ועל אבטחת מידע, אכיפת תביעות, כולל גביית חובות;

 

 1. ניתוח פעילות בשוק למען השירותים שלנו (לדוגמה, על ידי ביצוע מחקר, כולל מחקר שווקים).

 

בסיס משפטי לטיפול (עיבוד ומסירה) במידע אישי

קיימים מספר בסיסים משפטיים לטיפול במידע אישי כגון: הסכמה (מפורשת או משתמעת); קיום חובה חוקית, מוסרית, חברתית או מקצועית; אינטרס לגיטימי או עניין ציבורי. בשיטות משפט שונות עשויים להיות בסיסים משפטיים שונים שחופפים או מוסיפים לאלה. כך למשל בשיטות משפט מסוימת קיום חוזה עשוי להוות בסיס בפני עצמו ובשיטות משפט אחרות קיום חוזה עשוי להיחשב הסכמה משתמעת.

בדין הישראלי הבסיסים המשפטיים השכיחים לעיבוד מידע אישי הם הסכמה וקיום חובה חוקית (כולל חובה מכח רגולציה).

 

בהתאם כאשר אנו מעבדים מידע אישי שלך ייתכן שנדרש לקבל ממך מידע אישי כדי לציית לדרישות הדין, וייתכן שיהיה לנו צורך במידע אישי מסוים שיאפשר לנו למלא אחר תנאי החוזה שערכנו איתך (או עם מישהו אחר), או כהכנה לעריכת חוזה איתך (או עם מישהו אחר), או להשגת זכות ו/או אינטרס לגיטימי שלנו או של גורמי צד שלישי. אנו עשויים להודיע לך על כך בזמן קבלת המידע האישי ממך.  בנסיבות אלה, אם לא תמסור לנו את המידע האישי הרלוונטי, ייתכן שלא נוכל לספק לך את המוצרים או את השירותים שלנו.  אם תהיה מעוניין במידע נוסף, צור איתנו קשר באמצעות הפרטים שלהלן (ראה להלן סעיף 'עם מי ליצור קשר לגבי מידע אישי?').

ייתכן שנצטרך לאסוף מידע אישי, להשתמש בו ולחשוף אותו בכל הנוגע לנושאים בעלי עניין רב לציבור, לדוגמה, כאשר אנו עומדות בהתחייבויות שלנו במסגרת החוקים והתקנות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון פעולות טרור, וחוקים ותקנות אחרים שמטרתם למנוע פשעים פיננסיים.  במקרים אלה, הבסיס המשפטי לשימוש שאנו עושים במידע אישי הוא קיום חובה חוקית או עניין ציבורי המצדיק אותה בנסיבות העניין. אלו הן אך דוגמאות להמחשה ופעמים יתכנו גם בסיסי משפטיים נוספים בהתאם לנסיבות.

האם בהחלטות האוטומטיות שהתקבלו נעשה שימוש במידע אישי?

לעיתים, כחלק מהפעולות העסקיות שלנו, ההחלטות לגביך מתקבלות אוטומטית באמצעות כלים טכנולוגים. החלטות אלה מתקבלות ללא מעורבות אדם, והכלים הטכנולוגים פועלים על בסיס תוכניות וקריטריונים לוגיים מוגדרים מראש כדי לקבל החלטה ולהעריך כיצד אנו מטפלים בך בכל הנוגע למתן שירותים.

לדוגמה, אנו נעזרים לעיתים בקבלת החלטות אוטומטית כחלק מתהליך, כדי:

 • להחליט אם יש לשלם תביעת ביטוח (לדוגמה, אם הייתה עמידה בקריטריונים שנקבעו מראש על ידי תשובות שאתה נותן, התשלום בגין התביעות יתבצע אוטומטית בלי צורך בהתערבות אנושית נוספת); או
 • לזהות מצבים רפואיים ידועים שהיו קיימים בעבר בכל הנוגע לביטוח, כדי להחליט אם נוכל להציע לך ביטוח ובאילו תנאים; או
 • לבצע הערכה כללית לגבי זכאותך לביטוח באמצעות קריטריונים שנקבעו מראש.

אנו מספקים לך מידע נוסף הנוגע לתהליכים כלשהם של קבלת החלטות אוטומטית לפני הרגע המיועד שבו בכוונתנו לקבל החלטות בדרך זו או ברגע המיועד עצמו. בנסיבות מסויות עומדת בפניך הזכות שלא להיות כפוף להחלטה המבוססת אך ורק על עיבוד אוטומטי. לפרטים נוספים על זכות זו, ראה את הסעיף שלהלן 'מהן זכויותיך בכל הנוגע למידע אישי?'.

בעת הצורך נבקש את הסכמתך לפני שנאסוף את המידע האישי שלך לטובת התהליכים המוזכרים לעיל.

האם אנו מקליטים שיחות טלפון ומנטרים תקשורת בדואר אלקטרוני?

אנו עשויים להקליט שיחות טלפון על מנת:

 • לשפר את רמת השירותים שלנו, על ידי משובים והדרכות לעובדים שלנו;
 • לתת מענה לשאלות, בירורים או תלונות;
 • למנוע, לגלות ולחקור פשעים, כולל הונאה והלבנת כספים, ולנתח ולנהל סיכונים מסחריים אחרים; וכן
 • לעמוד בהתחייבויות המשפטיות והרגולטוריות שלנו.

בנוסף, אנו מנטרים תקשורת אלקטרונית (כגון תקשורת בדואר אלקטרוני) על מנת להגן עליך, על עסקנו, על תשתית טכנולוגיית המידע שלנו, ועל צדדים שלישיים, כולל באמצעות:

 • זיהוי וטיפול בתקשורת לא הולמת; וכן
 • איתור וסילוק וירוסים, או תוכנות זדוניות אחרות, וטיפול בכל עניין אחר בקשר עם אבטחת מידע.

מי אחראי למידע האישי?

קבוצת החברות של AIG מורכבת מחברות, כולל, בין היתר, החברה האם של AIG American International Group, Inc., American International Group UK Limited ו-AIG Europe SA סניפי AIG במדינות אירופה.

כל חברה מקבוצת AIG המעבדת את המידע האישי שלך אחראית לפקח עליו בהתאם למדיניות פרטיות זו, לסטנדרטים ולנהלים הפנימיים שלנו ולדרישות הדין החל עליה ועל המידע המעובד על ידה, בכל הנוגע להגנה על מידע אישי.

קשריך איתנו יקבעו לאיזו חברה מקבוצת AIG תהיה גישה למידע האישי שלך ואיזו חברה תעבד אותו, ואיזו חברה מתוך הקבוצה תשמש לצורך בקרת נתונים ותהיה אחראית למידע האישי שלך.

בקישור הבא תוכל למצוא מידע על חברות עיקריות בקבוצת AIG העוסקות בבקרת נתונים www.aig.com/datacontrollers.

בדרך כלל, אם אתה בעל פוליסה, החברה מקבוצת AIG החותמת על פוליסת הביטוח שלך תהיה החברה העיקרית האחראית למידע האישי שלך והחברה שתעסוק בבקרת הנתונים. בהתאם לקשר שלנו איתך, נספק לך מידע נוסף בהודעת פרטיות נוספת המותאמת לאופי הקשר בינינו.

למידע מדויק יותר על החברה הספציפית או על החברות בקבוצת AIG, שלהן תהיה גישה למידע האישי שלך ושיהיו אחראיות לו (כולל זהות החברות הרלוונטיות של AIG העוסקות בבקרת נתונים של המידע האישי שלך), צור איתנו קשר באמצעות הפרטים המופיעים להלן (ראה סעיף להלן 'עם מי ליצור קשר לגבי המידע האישי שלך?').

כמו כן, אנו רשאים לשתף את המידע האישי שלך עם גורמי צד שלישי (ראה סעיף להלן 'עם מי משתפים מידע אישי?').

למי אנו מוסרים (מעבירים או משתפים) מידע אישי ואלו מטרות?

במסגרת הטיפול במידע אישי למטרות כדוגמאות אלו המפורטות לעיל), אנו עשויים להעביר או לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים (אלה יכולים להיות גם צדדים שלישים החושפים בפנינו מידע אישי ואנחנו חושפים בפניהם מידע אישי) למטרות הבאות:

 

צד שלישי

 

דוגמאות

 

קבוצת החברות שלנו

 

אנו שייכים לקבוצת החברות American International Group, Inc.. ל-AIG קבוצת חברות בכל העולם.  אנו עשויים לשתף לשתף את המידע האישי שלך עם חברות אחרות בקבוצה לצרכי הפעילות ולצרכים העסקיים שלנו (כולל לצורכי חשבונות, ניהול ולצרכים מנהליים). החברה תהיה אחראית לניהולם ולאבטחתם של נתונים אישיים שבהם משתמשות החברות בקבוצה.  גישה לנתונים אישיים בתוך AIG מוגבלת לאותם אנשים שצריכים לגשת למידע לאור הצרכים העסקיים שלנו.

למידע על חברות בקבוצת AIG  www.aig.com/datacontrollers

מבטחים אחרים, סוכנים וגורמים אחרים הקשורים בביטוח ותפוצת ביטוח

 

כאשר הדבר מותר על פי הדין החל, AIG רשאית לשתף את המידע האישי עם צדדים שלישיים אחרים, לדוגמה, חברות ביטוח אחרות, מבטחי משנה, סוכני ביטוח וסוכני ביטוח משנה, מתווכים וסוכנים אחרים, נציגים שמונו, מפיצים, משווקים ומוסדות פיננסיים, חברות ושותפים עסקיים אחרים.

 

ספקי השירות שלנו

 

ספקי שירות חיצוניים  כגון: אנשי רפואה ואבטחה, רואי חשבון, אקטוארים, מבקרי חשבונות, מומחים, עורכי דין ויועצים מקצועיים אחרים; ספקי סיוע בנושא נסיעות וסיוע רפואי; ספקי שירות במוקדים טלפוניים; ספקי שירותי דרך וסיוע בתאונות דרכים; ספקי שירות למערכות טכנולוגיית מידע, ספקי שירותי תמיכה ואירוח; ספקי שירות לאפליקציות; ספקי שירותי הדפסה, פרסום, שיווק ומחקר שווקים, וניתוח נתונים; בנקים ומוסדות פיננסיים המספקים שירות לחשבונות שלנו; מנהלי תביעות צד שלישי; ספקי ניהול מסמכים ורשומות; חוקרי תביעות ומתאמי תביעות; יועצי בנייה; מהנדסים; בוחנים; יועצי חבר מושבעים; מתרגמים; וספקי צד שלישי אחרים וספקי שירות במיקור חיצוני המסייעים לנו בביצוע כל הפעילויות העסקיות שלנו.

כחלק מטיוב פעולות השיווק שלנו, החברה עשויה להיעזר בשירותיהם של צדדים שלישיים, כגון Google, לשם מדידת האפקטיביות של פעולות השיווק. לצורך כך החברה עשויה לבצע אימות נתונים (באופן מוצפן ומוגן ללא חשיפה ישירה של מידע אישי) של נתונים שמסרת לחברה, אל מול הנתונים שברשות ספקי שירות אלה  ככל שהתחברת בעבר לשירותיהם או אפשרת להם לאסוף מידע אודותיך. האימות נועד לבדוק האם קיימת אינטראקציה למול פעילות שיווקית מסוימת שלנו (למשל האם לחצת על מודעה מסוימת של מוצרי ושירותינו שצד שלישי פרסם עבורנו).

 

האימות נעשה באופן שכל צד מצפין את המידע המזהה ברשותו ונבדק האם המידע המוצפן של כל צד תואם. בדרך זו ניתן לדעת אם התקיימה אינטראקציה ללא חשיפה ישירה של מידע אישי (וככל שלא התקיימה אינטראקציה לספק לא נמסר שום מידע מזהה במישרין או בעקיפין). שימושם של ספקים אלה במידע מוצפן זה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות שלהם.

מידע אודות שימוש Google במידע במסגרת מדידת המרות משתמשים מופיע בכתובת הבאה: https://support.google.com/adspolicy/answer/9755941#leads

מידע על השירותים של google מופיע בכתובת הבאה:

https://support.google.com/websearch/answer/54068

מידע על האפשרות לנהל את השירותים או להסיר עצמך מהם מופיע בכתובת הבאה: https://myactivity.google.com

 

נמעני פעילות השיתוף ברשתות החברתיות

 

חברים וגורמים אחרים המקושרים לחשבון הרשתות החברתיות שלך, משתמשים באתרים וספקי הרשתות החברתיות שלך עשויים לקבל מידע אודות פעילות השיתוף שלך ברשתות החברתיות (לדוגמה, אם אתה מחבר חשבון של רשת חברתית המסופק על ידי ספק שירות אחר של רשת חברתית לחשבון השירותים הדיגיטליים של AIG, או אם אתה מתחבר לחשבון השירותים הדיגיטליים של AIG מחשבון אחר של רשת חברתית).

 

כאשר אתה מחבר באופן זה בין חשבון השירותים הדיגיטליים שלך ב-AIG לבין חשבון אחר של רשתות חברתיות, אתה (1) נותן לנו הרשאה לשתף מידע עם הספק של חשבון הרשתות החברתיות שלך; ו-(2) מבין שהשימוש במידע האישי שאנו משתפים יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של ספק השירות.

אם אינך מעוניין שהמידע האישי שלך ישותף עם משתמשים אחרים או עם ספק חשבון הרשתות החברתיות שלך, אל תחבר את חשבון הרשתות החברתיות שלך לחשבון השירותים הדיגיטליים של AIG, ואל תשתף ברשתות החברתיות בזמן שאתה משתמש בשירותים הדיגיטליים של AIG.

 

רשויות ממשלתיות וצדדים שלישיים המעורבים בהליכים משפטיים

 

אנו רשאים לשתף מידע אישי גם עם: (א) רשויות ממשלתיות או רשויות ציבוריות אחרות (כולל, בין היתר, ועדות פיצויים, בתי משפט, גופים רגולטוריים, סוכנויות לאכיפת החוק, רשויות מס וסוכנויות לחקירות פליליות); ו-(ב) צדדים שלישיים בהליכים משפטיים ורואי החשבון שלהם, מבקרי חשבונות, עורכי דין ויועצים ונציגים אחרים, אשר לדעתנו הכרחיים או מתאימים.

 

צדדים שלישיים אחרים

 

אנו רשאים לשתף מידע עם מקבלי תשלום; עם ספקי שירותי חירום (מכבי אש, משטרה ורפואת חירום); עם קמעונאים; עם רשתות רפואיות; עם ארגונים וספקים; עם חברות תעופה; עם לשכות אשראי; עם סוכנויות לדיווח אשראי; עם אנשים אחרים המעורבים באירוע מושא התביעה; וכן עם רוכשים או רוכשים פוטנציאליים או עם צדדים אחרים בכל ארגון מחדש, מיזוג, מכירה, מיזם משותף, המחאה, נעברות או כל עסקה אחרת המתרחשים בפועל או מוצעים, וקשורים לכל העסקים, הנכסים החברות או המניות (כלומר, מניות החברה), או לחלקם.

 

כאשר מותר על פי החוק החל, ניתן להכניס מידע אישי (כולל פרטי פציעות) לרשימות תביעות ולשתפו עם חברות ביטוח אחרות. אנו רשאיות לחפש רשימות אלה בעת הטיפול בתביעות, כדי למנוע, לגלות ולחקור הונאה.

 

אם אתה נהנה מפוליסת ביטוח או מהסדר שירותים של צד אחר עם AIG (לדוגמה, פוליסה שהוצאה על ידי מעסיק), ניתן לשתף עם אותו צד אחר מידע אישי הקשור לניהול אותה פוליסת ביטוח או שירות.

 

עוגיות – במסגרת השימוש בעוגיות עשוי לעבור מידע לצדדים שלישיים לצרכים שונים כגון תפעול, אבטחה, אנליטיקה ופרסום מותאם אישית. מידע נוסף מפורט במדיניות העוגיות שלנו.

 

מידע שמשותף על ידך – מידע שמפורסם על ידך בשירותים הדיגיטליים ובאזורים ציבוריים אחרים – גם אתה יכול לשתף מידע אישי באמצעות שימוש ופרסום מידע בלוחות הודעות, בצ'אט, בדפי פרופיל, בבלוגים ובשירותים דיגיטליים אחרים של AIG, בתוכן רשתות חברתיות ומקומות אחרים בהם מידע עשוי להיות נגיש לאחרים. שים לב, כל מידע שאתה מפרסם או חושף דרך שירותים אלה יהפוך למידע ציבורי, ועשוי לעמוד לרשות מבקרים או משתמשים בשירותים הדיגיטליים של AIG ולרשות הציבור הכללי. אנו מבקשים ממך לגלות משנה זהירות כשאתה מחליט לחשוף מידע אישי, או כל מידע אחר כשאתה משתמש בשירותים הדיגיטליים של AIG.

היכן אנו מעבדים מידע אישי?

לאור אופיין הגלובלי של הפעילויות העסקיות שלנו, אנו מעבדים מידע אישי מכל העולם למטרות שנקבעו לעיל (ראה סעיף שכותרתו 'באיזה אופן אנו משתמשות במידע אישי?'). בהתאם לאופי הקשר שלנו איתך, אנו נעביר מידע אישי לצדדים הנמצאים במדינות אחרות.

לדוגמה, אנו רשאים להעביר מידע אישי כדי לטפל בתביעות ביטוח או לספק שירותי סיוע רפואי חירום. אנו רשאים להעביר מידע אישי בעולם לקבוצת החברות שלנו, לספקי השירות שלנו, לשותפים העסקיים שלנו, לרשויות הממשלתיות או הציבוריות ולצדדים שלישיים אחרים.

בעת ביצוע העברות אלה, ננקוט צעדים כדי לוודא שהמידע האישי שלך מוגן באופן נאות ומועבר בהתאם לדרישות הדין החל.

העברות כאמור לרוב נעשות על בסיס 'הסכמים סנטדרטיים' שאושרו על ידי הרשויות הרלוונטיות להגנת הפרטיות במידע או על הסכמי העברה שתואמים להנחיותיהן. העברות יכולות להיעשות על בסיס מנגנונים מותרים אחרים להבטחת רמת הגנה נאותה למידע המעובר.

למידע נוסף על העברות אלה ולבקשת פרטים על אמצעי ההגנה שנקבעו, צור איתנו קשר באמצעות הפרטים שלהלן (ראה להלן סעיף 'עם מי ליצור קשר לגבי מידע אישי?').

כיצד אנו מקפידים על אבטחת מידע אישי ושומרים על שלמותו?

AIG נוקטת אמצעים טכניים, פיזיים, משפטיים וארגוניים סבירים ונאותים לקיום דיני הגנת הפרטיות במידע, תוך התחשבות באופן, בהיקף, בהקשר, במורכבות, בסיכונים ובמטרות של עיבוד המידע האישי.

הטמענו מדיניות אבטחה הולמת לקיום האמור. כמו כן, אנו מכשירים בקביעות את עובדינו בענייני הגנה על הפרטיות ובאבטחת מידע.

מאחר שרוב המידע האישי שאנו מחזיקים הוא אלקטרוני, הטמענו אמצעי טכנולוגיית מידע על מנת להבטיח שהוא יישמר באופן מאובטח. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש במערכות הגנה מפני וירוסים, בחומות אש, ובטכנולוגיות הצפנה. כמו כן קבענו נהלים לאבטחת מידע אישי במדיות פיזיות (כגון תדפיסים).  בנוסף, ל AIG צוות ייעודי המנטר את הרשת הגלובלית של AIG מפני סיכוני סייבר וטכנולוגיית מידע. אנו מדריכים בקביעות את עובדינו בענייני הגנת הפרטיות ואבטחת מידע (בין אם פיזי ובין אם על גבי מדיה כלשהי).

כאשר AIG מעסיקה צדדים שלישיים (כולל את ספקי השירות שלנו) כדי לאסוף או לעבד באופנים אחרים מידע אישי בשמנו, אותם צדדים שלישיים נבחרים בקפידה והם נדרשים לנקוט באמצעי אבטחה הולמים כדי להגן על סודיות ואבטחת המידע האישי.

 

 

הגם שאנו נוקטים מאמצים לאבטחת המידע כאמור (אצלנו ואצל ספקינו וצדדים שלישיים עימם אנו בקשר), יש לקחת בחשבון שרשתות האינטרנט ומערכות מידע נתונות להתקפות ולניסיונות פריצה והן אינן חסינות לחלוטין מפני סיכוני אבטחת מידע וסייבר. בכל מקרה של חשש לגישה או לשימוש בלתי מורשים במידע או לפגיעה בנכונות או בשלמות המידע אנו ננקוט מאמצים על מנת לטפל בעניין ולמנוע או למזער את הפגיעה במידע. בכל מקרה שאתה סבור או חושש שמידע אישי שלך אינו מאובטח נא פנה אלינו מיידית (ראה סעיף להלן 'עם מי ליצור קשר לגבי המידע האישי שלך?').

 

לאורך איזה פרק זמן אנו שומרים מידע אישי?

AIG עשוי לאחסון מידע אישי באופן אלקטרוני (כולל בענן) או על גבי מדיה פיזית (בנייר). אנו נשמור מידע אישי למשך הזמן הנדרש למטרה שלשמה הוא נאסף. פרק הזמן המדויק תלוי במטרה לשמה הוא נאסף. בנוסף, כמוסד פיננסי מפוקח, אנו כפופים לחוקים ולרגולציה שמחייבים שמירת מידע לפרקי זמן מינימליים.

לדוגמה:

 • במקום שבו אנו מחזיקים מידע אישי כדי לעמוד בהתחייבות משפטית ורגולטורית, נשמור את המידע לפחות ככל שיידרש כדי לעמוד בהתחייבות זו.
 • במקום שבו אנו מחזיקים מידע אישי כדי לספק מוצר או שירות (כמו פוליסת ביטוח וטיפול בתביעות), נשמור את המידע לפחות ככל שיידרש כדי לספק את המוצר או את השירות, ולמספר שנים לאחר תפוגת תוקף הפוליסה והטיפול בתביעה הקשורה אליה.

למידע נוסף על פרק הזמן שבו אנו שומרים את המידע האישי שלך, צור איתנו קשר באמצעות הפרטים שלהלן.

כיצד תוכל לומר לנו מהן העדפותיך השיווקיות?

בכפוף לדין החל אנו נהיה רשאים לפנות אליך מעת לעת בפניות שיווקיות, כולל משלוח דבר פרסומת בכפוף לקבלת הסכמתך או בהתקיים התנאים הקבועים בדין החל שמתירים לנו לשלוח אליך דבר פרסומת גם ללא קבלת הסכמתך.

תוכל לבקש להפסיק לקבל מאיתנו דבר פרסומת (במסרונים, בהודעות אלקטרוניות בפקס או בהודעות חיוג אוטומטיות), פניות על בסיס דיוור ישיר ופניות שיווקיות אחרות (כגון פניות טלפוניות) באופן הבא:

 • קבלת הודעות דוא"ל והודעות טקסט מאיתנו: אם אינך מעוניין עוד לקבל הודעות דוא"ל או הודעות טקסט שיווקיות מ-AIG, תוכל לבקש להפסיק לקבל הודעות אלה הקשורות לשיווק ולהיות מוסר מקבלת הצעות שיווקיות באמצעות פניה לכתובת המייל : service@aig.co.il.
 • קבלת שיחות טלפון ודואר מאיתנו: אם אינך מעוניין עוד לקבל מ-AIG שיחות טלפון שיווקיות או חומר שיווקי בדואר, אתה רשאי לבקש להפסיק לקבל הודעות שיווקיות אלה על ידי יצירת קשר איתנו בכתובות המופיעות לעיל.
 • שיתוף המידע האישי שלך עם קבוצת החברות שלנו לצרכים השיווקים שלה: בהסכמתך אנו רשאיות לשתף את המידע האישי שלך עם קבוצת החברות שלנו לצרכים השיווקיים שלה. אם תשנה את דעתך, תוכל לבקש להפסיק שיתוף זה על ידי יצירת קשר איתנו באמצעות הכתובות הנ"ל.
 • שיתוף המידע האישי שלך עם שותפי צד שלישי נבחרים לצרכים השיווקים שלהם: אם נתת את הסכמתך, אנו רשאיות לשתף את המידע האישי שלך עם שותפי צד שלישי לצרכים השיווקיים שלהם. אם תשנה את דעתך, תוכל לבקש להפסיק שיתוף זה על ידי יצירת קשר איתנו באמצעות הכתובות הנ"ל.

אנו שואפים להיענות לבקשתך להפסקת קבלת החומרים תוך פרק זמן סביר ובכל מקרה תוך פרק זמן שנקבע בחוק.  שים לב, אם אתה מבקש להפסיק לקבל את החומרים כמתואר לעיל, לא נוכל להסיר את המידע האישי שלך ממסדי הנתונים של צדדים שלישיים שאיתם כבר שיתפנו את המידע האישי שלך (כלומר, לאלה שכבר סיפקנו את המידע האישי שלך עד התאריך שבו נענה לבקשתך לא לקבל חומרים).

שים לב גם שאם אתה מבקש להפסיק לקבל מאיתנו פניות בהצעות שיווקיות, נהיה עדיין רשאיות לשלוח לך דיוורים בנושא השירותים שאנו מספקים לך, ולא תוכל לבקש להפסיק לקבל פניות בנושאים אלה.

מהן זכויותיך בכל הנוגע למידע אישי המעובד על ידנו?

להלן בתמצית זכויותיך בהתאם לדין בישראל בקשר למידע אישי אודותיך המעובד על ידנו. הזכויות עשויות להיות כפופות להגבלות או לפטורים במקרים מסוימים

אם תהיה מעוניין לממש את זכויותיך, צור איתנו קשר באמצעות הפרטים שלהלן.

זכות תיאור
זכות עיון הזכות לעיין ולקבל העתק של המידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך (או שצד שלישי מחזיק בו עבורנו). זכות זו חלה בכל עת כשאנו מחזיקים במידע האישי שלך (בכפוף לפטורים מסוימים).
הזכות לתקן מידע אישי הזכות לבקש מאיתנו לתקן מידע אישי אודותיך (שמוחזק על ידנו או על ידי מחזיק עבורנו) שהוא שגוי או אינו שלם.
הזכות שלא להשתמש במידע אודותיך לדיוור ישיר זכות שלא לפנות אליך על בסיס אפיון אישי. מובהר שהאמור אינו חל על פניה ללקוחות החברה שלא על בסיס אפיון אישי מעבר לעצם היות לקוחות החברה

 

עם מי ליצור קשר לגבי המידע האישי שלך?

יש לך הזכות לבקר, לתקן, לעיין או לבקש מחיקה של מידע בעילות מסוימות ובהתאם לתנאים מסוימים הקבועים בחוק. אנא צור עימנו קשר בכל בקשה כגון זו, או אם יש לך שאלות או הערות בנוגע לאופן בו אנו מטפלים במידע אישי. אנא שים לב, כי חלק מהמידע האישי יכול להיות מוחרג מזכויות ביקורת, תיקון או מחיקה בהתאם לחוקים בנושא ביטוח, מיסוי, פרטיות והגנת מידע.

הנך רשאי להודיע בכתב לחברה, לת.ד. 535 פתח תקווה 4910001 על התנגדותך לביצוע שימוש כאמור במידע, ועם קבלת הודעתך ע"י החברה, לא תבצע החברה שימוש כאמור במידע זה, למעט במקרים שהדבר נדרש עפ"י הדין ו/או רשות מוסמכת.

כמו כן, הנך רשאי לעיין במידע אודותיך המוחזק על ידי החברה בכפוף להגשת בקשה בכתב לחברה לכתובתה מטה, בשליחה של "טופס בקשה לזכות עיון" הזמין בלינק הבא – לינק לטופס בקשה לזכות עיון

 

אם יש לך שאלות, דאגות או תלונות כלשהן לגבי השימוש שאנו עושים במידע האישי שלך, תוכל ליצור איתנו קשר בדוא"ל או בדואר על פי הפרטים המפורטים למטה.

דוא"ל: service@aig.co.il

בכתב: הסיבים 25 פתח תקווה 4910001

מי אחראי לשירותי צד שלישי שאליהם ניתן לגשת דרך השירותים הדיגיטליים של AIG?

מדיניות פרטיות זו אינה עוסקת בעיבוד מידע על ידי צדדים שלישיים שאינם חלק מAIG ושניתן לגשת אליהם דרך השירותים הדיגיטליים של AIG, הטיפול במידע אישי על ידי צדדים שלישיים שכאלו הוא בהתאם למדיניות פרטיות שלהם ו-AIG אינה אחראית להם.

אנו בוחנים מדיניות פרטיות זו באופן שוטף ושומרים על הזכות לעדכן אותה בגין שינויים בפעילותנו העסקית, בדין החל או באופן בו אנו מעבדים מידע אישי.

אנו נציב עדכונים למדיניות באתר ובמקרים המתאימים נודיע על השינויים. במדינות בהן מידע אישי מעובד על בסיס הסכמתך אנו נבקש הסכמתך לשינויים מהותיים במדיניות זו במקרים בהם היא נדרשת לפי דין החל.

מתי עודכנה לאחרונה מדיניות פרטיות זו?

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בתאריך 29.2.2024.

אנו בודקים בקביעות את מדיניות הפרטיות ושומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים בכל עת כדי לקחת בחשבון את השינויים בפעילויות העסקיות שלנו, בדרישות החוק, ובאופן שבו אנו מעבדים מידע אישי.

הורדת מסמכים