תנאי שימוש ואישור משפטי למשתמשי Safe Life

בעצם שימושי ביישומון SafeLife, אני מאשר/ת כדלקמן:

 1. המידע האישי אודותי, הנרשם ביישומון SafeLife (להלן: "היישומון"), הינו מידע אשר נמסר, נאסף, מתועד ונשמר מרצוני ובהסכמתי במאגרי המידע של חברת Shapa, Inc. (להלן: "המידע" ו- "Shapa", בהתאמה). כל האחריות על המידע, רישומו ושמירתו, לכל דבר ועניין, חל על Shapa בלבד.
 2. המידע משמש וישמש את איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "איי אי ג'י") ו/או Shapa על מנת לאפיין את אורח החיים שלי ועל מנת ליצור ציון עבורי, המבוסס על מידת ניהול אורח חיים בריא. Shapaיעבירו לאיי אי ג'י את המידע ו/או חלקו, בין השאר, לצורך הצעות שיווקיות והטבות בביטוח ו/או הטבות אחרות.
 3. איי אי ג'י רשאית להסתמך על המידע, כמידע מהימן ונכון ואינה נדרשת לבדוק באופן עצמאי את הנתונים הנרשמים בו.
 4. ידוע לי, שהנתונים המועברים ליישומון יתקבלו במישרין ממקורות שונים בהם יירשמו נתונים רלבנטיים לאורח החיים שלי, לצורך קביעת "ציון המשתמש" ואני נתתי הסכמתי ל- Shapa לשם קבלת גישה לאותם מקורות ולא אטען כנגד איי אי ג'י בקשר לכך, לשום דבר ועניין.
 5. מספר הטלפון עמו נרשמתי לשירות Safe Life יועבר לאיי איי ג'י לצורך בדיקת זכאות ו/או ליצירת קשר לביצוע מכירה של מוצרי ביטוח ו/או הצעות שיווקיות אחרות.
 6. נציגי השירות של Shapa, ישיבו לשאלות לגבי תפעול הממשק האינטרנטי, סוג המידע הנאסף ושאלות הנוגעות לתפעול היישומון ולתיקון תקלות בו. ידוע לי, כי איי אי ג'י אינה אחראית לתפעול או לתקלות ביישומון וכל הנובע מהן.
 7. רישיון השימוש, שקיבלתי הינו אישי ובלתי עביר. הרישיון להשתמש ביישומון במכשיר הנייד שבבעלותי או בשליטתי בהתאם לתנאי השימוש שבמסמך זה.
 8. ידוע לי, שביכולתי להפסיק את השימוש ביישומון על ידי הסרתו מהמכשיר הנייד שברשותי, וככל שאעשה כן, לא אהיה זכאי ליהנות מכל הטבה הקשורה בשימוש ביישומון ו/או בביטוח ולא תהיה לי כל טענה כלפיי איי אי ג'י בקשר לכך.
 9. אני מסכימ/ה ש- Shapa, או מי מטעמה, לרבות איי אי ג'י יישלחו אלי מעת לעת באמצעות הפרטים שמסרתי אודותיי, הצעות שיווקיות ו/או הטבות בביטוח ו/או הטבות אחרות, דיוור ישיר ודברי פרסומת באמצעים אלקטרוניים, לרבות דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS), שיחת טלפון וכדומה. הובהר לי, כי אינני חייב לתת את הסכמתי לקבלת הצעות כאמור, ואוכל לחזור בי מהסכמתי זו בכל עת באמצעות פניה לShapa -בדואר האלקטרוני contact@shapa.me.
 10. היישומון, הפלטפורמה והשירותים (בסעיף זה, ביחד: "השירות") מועמד לרשותך כפי שהוא (as is) וללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה אשר אינם מפורטים בתנאים אלה או במדיניות הפרטיות, מצד Shapa, מנהליה, הדירקטורים בה, בעלי מניותיה, החברות הבנות שלה או החברות הקשורות אליה.
 11. אספקת השירות מותנית ביכולת תפקודן של המערכות, החומרה וציוד הקצה שלי ושל צדדים שלישיים. Shapa אינה מתחייבת לכך שהשירות יהיו חפים מכל פגם או מכל הפרעה בכל זמן. Shapa לא תישא באחריות בשום צורה בגין הפסדים שעשויים להיגרם לי כתוצאה מעיכובים או כשלים בשירות הנובעים: (1) מספקי אינטרנט, לרבות מבלי להגביל, תקלה או פגם של חוסר-תאימות או אי-התאמה של כל תשתית, מערכת, רשת או ציוד אחר שלי או של צד שלישי כלשהו, (2) מתקלה, וירוס, תוכנה זדונית (malware), או כל רכיב מזיק אחר המועבר דרך הרשת; (3) מהיעדר אבטחת מידע מספקת, לרבות עקב פריצה שבוצעה על-ידי צד שלישי כלשהו או שימוש בלתי-מורשה בשירות; (4) משימוש בשירות שלא למטרה לשמו נועד או שלא בהתאם להנחיות והוראות הספק או הדין החל; או (5) מפעולות המסתמכות על נתוני מערכת או דוחות שהופקו על-ידי מערכות של צדדים שלישיים או מכל שימוש שגוי בדוחות ומערכות כאמור.
 12. Shapa אינה מתחייבת לכך שהשירות יפעל ללא כל הפרעה ו/או תקלה, ואינה מתחייבת לכך שתקלות יתוקנו, או שהשירות או השרת שבאמצעותו אני משתמש בשירות הם נקיים מוירוסי מחשב או מגורמים מזיקים אחרים. Shapa נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים על-מנת להציג בשירות מידע מעודכן ומדויק, אולם יתכנו מקרים בהם במידע ובתכנים המוצגים בשירות יפלו טעויות או השמטות. עד כמה שהדבר אפשרי על-פי הדין, Shapa נמנעת מלהתחייב ומליצור מצג כאילו המידע והתכנים המופיעים בשירות הנם מדויקים, ובשום מקרה, לרבות (ומבלי לגרוע), במקרה של רשלנות, Shapa וכל גורם אחר הקשור להקמת, יצירת, הפקת והפעלת השירות לא יהיה אחראי כלפיי לנזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים או עקיפים, בשל תוצאות השימוש, חוסר האפשרות להשתמש, או בשל המידע המופיע בשירות, וזאת גם אם Shapa או מי מטעמה יקבלו הודעה או ידיעה שנזק כזה עלול להיגרם. בשום מקרה האחריות הכוללת של החברה לכל הנזקים, ההפסדים והתביעות לא יעלו על הסכום ששולם על ידי, אם בכלל, בתמורה לגישה לשירות.
 13. כמו כן, Shapa לא תשא באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו לציוד המחשב שלי או לתוכנות המותקנות עליו, לרבות (ומבלי לגרוע) במקרה של וירוסים שיפגעו בחומרה ו/או בתוכנה שלך או בכל חומרה ו/או תוכנה אחרים, כתוצאה מהגישה לשירות, מהשימוש בו או כתוצאה מהורדה (downloading) של כל מידע, נתונים, טקסט, תמונות או קבצי וידאו או אודיו מהשירות. מובהר כי עליי מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלי.
 14. Shapa נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הקיים כיום בשירותים דוגמת השירות. עם זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של Shapa, ומובהר כי כל עוד נוקטת Shapa באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ובמקרה של העברת מידע אודותיי או מידע שנמסר על ידי לצד ג` כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.  השירות עשוי להיות מקושר באמצעות קישוריות (links) לשירותים אחרים אשר אינם מופעלים על-ידי Shapa. מובהר כי Shapa אינה אחראית לתכנים המוצגים בשירותים אחרים, לרבות אתרי אינטרנט אחרים, וכי גם אם מופיעים בשירות קישורים לשירותים או אתרים אחרים, אין פירוש הדבר ש-Shapa מאשרת או מאמצת את השירותים או האתרים הללו או את התכנים המוצגים בהם.
 15. כל תביעה או הליך משפטי בקשר ליישומון יובאו לדיון על פי הדין הישראלי בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בישראל ואני מסכים לסמכות השיפוט הייחודית של בתי משפט אלה.
 16. קראתי בעיון את תנאי השימוש דלעיל ואני מסכים לכל האמור בהם, ולא תהיה לי כל טענה נגד האמור במסמכים אלו.
הורדת מסמכים