שאלות נפוצות- חבילת Just Drive

לחצו לצפיה בשאלות ותשובות

המסלול מיועד לנהגים שמשתמשים ברכב לעיתים תכופות אך לא באופן קבוע (למשל חיילים שחוזרים בסופי שבוע, סטודנטים, שכנים , אורחים ועוד..). ביטוח רכב שנתי המכסה נהגים צעירים באופן קבוע עשוי להיות יקר, וגם ההשתתפות העצמית בפוליסה הכוללת נהג צעיר, עשויה להיות גבוהה מאוד. באמצעות אפליקציית just drive של AIG ניתן לרכוש חבילת קילומטרים לנהג צעיר, המאפשרת לכם לשלם רק עבור הנסיעה בפועל, וכל זאת בקלות ובנוחות.

1. ההצטרפות למסלול מחייב הורדה והצטרפות לאפליקציה (יישומון) ללא צורך בהתקנה של רכיב נוסף ברכב. השימוש בחבילה מתאפשר רק ברכב המבוטח הן בביטוח החובה והן בביטוח רכוש (צד ג' או מקיף) בחברת AIG.
2. ניתן להוסיף לחבילה רכבים נוספים, כל עוד הם מבוטחים ביטוח חובה ורכוש ב AIG.
3. באמצעות האפליקציה, הנהג ובעל הפוליסה יוכלו ליהנות ממידע הקשור באופן הנסיעה ברכב, כגון איכות הנהיגה, מרחק , מיקום ועוד.

בעל פוליסה שברשותו ביטוח מקיף או ביטוח צד ג לרכב ובנוסף ביטוח חובה בתוקף ב-AIG, לרכב אשר משמש אותו לשימוש פרטי בלבד ושוויו לא עולה על 220,000 ₪ ע"פ מחירון לוי יצחק.

1. ביטוח מקיף או ביטוח צד ג' לרכב העיקרי ובנוסף ביטוח חובה בתוקף ב AIG בעת הפעלת החבילה. סעיף זה תקף לכל הרכבים שיתווספו לחבילה.
2. בעל הפוליסה, לרבות נהגים המצורפים למסלול, עונים להגדרות על פי תנאי הפוליסה ותנאי השימוש לאפליקציה.
3. בעל הפוליסה צירף נהג/ים למסלול "Just drive" בעת רכישת הפוליסה או במהלך חיי הפוליסה באמצעות יישומון.
4. למען הסר ספק, על היישומון להיות מופעל ומדווח החל מתחילת הנסיעה של הנהג שצורף לחבילה ברכב ועד סוף הנסיעה של הנהג ברכב. יובהר כי אם היישומון לא הופעל ודווח בעת קרות מקרה ביטוח, לא יהיה כיסוי לאירוע הביטוחי.
5. בכל עת שהכפתור ביישומון יהיה מופעל, גובה ההשתתפות העצמית בביטוח המקיף במקרה של אירוע ביטוחי, יהיה בהתאם לנקוב במפרט בסעיף: "חבילת קילומטרים לנהג צעיר- השתתפות עצמית במסגרת חבילת הק"מ". סכום זה יהיה גבוה מסכום ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסה
ובעת קרות מקרה ביטוח יישא בעל הפוליסה בסכום זה ללא קשר לזהות הנהג הנוהג ברכב במועד מקרה הביטוח, וזאת בהתאם למצוין במפרט לפוליסה.

ניתן לרכוש חבילת קילומטראז' לנהג צעיר בעת רכישה או חידוש הפוליסה וגם במהלך תקופת הביטוח. ההצטרפות לחבילה היא באמצעות אתר האינטרנט/ האזור האישי / ע"י נציג במוקד המכירות / השירות חידושים של AIG. החבילה הראשונית כוללת של 500 ק"מ. עלות לקילומטר – 1 ₪. עם רכישת החבילה, תקבלו סמס עם קישור להורדת האפליקציה והסבר על השימוש בה. החבילה משויכת לרכב העיקרי, וניתן להוסיף אליה רכבים נוספים, שמבוטחים ב- AIG.

בעל הפוליסה יוכל להוסיף נהגים נוספים שיהיו מורשים לנהוג ברכב, באמצעות היישומון. כדי ליהנות מהחבילה, על כל נהג להוריד אפליקציה ולהפעילה בתחילת הנהיגה (כפי שיפורט בהמשך).

בעל הפוליסה יוכל לשלוח הזמנה לצירוף רכבים נוספים באמצעות האפליקציה, ובתנאי שהם מבוטחים ב AIG ועומדים בתנאי המסלול. הודעת סמס תשלח לבעל הרכב הנוסף, על מנת שיאשר את הוספת הרכב לחבילה. מרגע קבלת אישור צירוף לחבילה של בעל הרכב הנוסף, הנהגים הרשומים בחבילה ומאושרים לנהוג ברכב, יהיו רשאים לנהוג ברכב שהתווסף.

על הנהג הצעיר להפעיל את הכפתור באפליקציה טרום תחילת הנסיעה ולכבות את הכפתור בסיום הנהיגה. המערכת תחשב את הקילומטרים שהרכב נסע בעת הפעלת החבילה. הקילומטרים שחושבו, ירדו מסך הקילומטרים שנותרו בחבילה. לחיצה על הכפתור טרם תחילת הנסיעה, תפעיל את החבילה ולנהג ינתן הכיסוי הביטוחי בהתאם לתנאי החבילה והפוליסה. עם כיבוי הכפתור/ ניתוק מהאפליקציה, יופסק הכיסוי הביטוחי עבור הנהג וכן ספירת הקילומטרים.
חשוב לזכור שדיווח על תחילת נסיעה (באמצעות הלחיצה על הכפתור באפליקציה), הינו תנאי למתן כיסוי ביטוחי.

בכל עת, ניתן להוסיף קילומטרים לחבילה באופן הבא: בעת הצטרפות לחבילה, ניתן לרכוש חבילות של 500/1,000/2,000 ק"מ. החבילה הראשונית תכלול 500 ק"מ. בתקופת הביטוח, בעל הפוליסה יכול לרכוש קילומטרים נוספים באזור האישי או במוקד הטלפוני של AIG ע"פ האפשרויות הבאות: • 250 קילומטר • 500 קילומטר • 1,000 קילומטר • 2,000 קילומטר

החיוב בגין הצטרפות למסלול Just Drive , יתבצע במהלך החודש הקלנדרי שבו נרכש המסלול או חודש קלנדרי אחריו. ככל שנותרו תשלומים לפוליסה, החיוב יתווסף לתשלומים אלה. במקרה של אי ניצול של החבילה במלואה, יוחזר לבעל הפוליסה החלק היחסי של עלות הקילומטרים שנותרו בחבילה.

בעל הפוליסה יהיה זכאי בכל שלב במהלך חיי הפוליסה של הרכב העיקרי, להודיע ל AIG כי הוא מעונין לבטל את המסלול Just Drive . במקרה זה יוחזר לבעל הפוליסה החלק היחסי של עלות הקילומטרים שנותרו בחבילה. ככל שנותרו תשלומים אחרים לפוליסה, הזיכוי ינוכה מתשלומים אלה (לרבות במקרה של טוטלוס לרכב).

בעת חידוש הפוליסה של הרכב העיקרי, תעבור חבילת הקילומטראז' לפוליסה המתחדשת, בהתאם ליתרת הקילומטרים שנותרו בה, אלא אם תינתן הוראה שונה מבעל הפוליסה.

בעת החלפת הרכב העיקרי, תעבור חבילת הקילומטראז' לרכב המוחלף, בהתאם ליתרת הקילומטרים שנותרו בה, ובתנאי שבעל הפוליסה עדכן את החלפת הרכב במלואה בפוליסת הביטוח, למעט הוראה שונה מבעל הפוליסה.

בעת שינויים בפוליסה של הרכב הנוסף, כגון החלפת רכב/הסרה/ביטול הפוליסה, החבילה עצמה המשויכת לרכב העיקרי תישאר בתוקף. עם זאת, הכיסוי בגין הרכב הנוסף יוסר אוטומטית מהחבילה ולא יינתן כיסוי ביטוחי לנוהגים על רכב נוסף במסגרת החבילה.

יובהר כי יכולה להיות סטיית תקן ברמת הדיוק של ספירת הק"מ. איתוראן ו/או AIG לא יהיו אחראיות ולא יישאו בכל נזק שיגרם כתוצאה מאופן ספירת כמות הקילומטרים של הרכב.

בכל שאלה לגבי הביטוח ניתן לפנות למוקד השירות של AIG, בטלפון 03-9272300.
לתמיכה טכנית בנושא היישומון, ניתן לפנות לאיתוראן, בטלפון 03-9427065

האפליקציה כוללת חיישן תאונה, אשר מזהה ומקבל מידע בעת תאונה, על מנת שמוקד התאונות של איתוראן יוכל לפנות לנהג בזמן אמת על מנת לסייע לו בטיפול בתאונה, החל מהגשת "עזרה ראשונה", הנחיות לפעולה כמו למשל, החלפת פרטים וכו'. (ניתן לוותר על שירותי המוקד אם בעל הפוליסה יבחר בכך).

בעת תקלה יש לפנות למוקד התמיכה של איתוראן הפועל 24/7 בטלפון 03-7796818. אם בשל תקלה, אינך יכול להפעיל את הכיסוי באפליקציה, ולא ניתן מענה מתאים לכך במוקד, AIG תיתן כיסוי חד פעמי לנסיעה אחת במהלך תקופת הביטוח, וזאת בכפוף לתנאי השירות כפי שמופיעים ביישומון.

הגדרות:

1)       "פוליסה" – פוליסה לביטוח מקיף או צד ג לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון אשר מבוטח ב- AIG, במסגרת תקופת השירות.

2)       "נהג "  –  אדם שעומד בתנאים המצטברים הבאים במועד הצטרפות לכיסוי ובמהלכו:

2.1 בעל רישיון נהיגה ישראלי בתוקף .

2.2 שלא הייתה לו שלילת רישיון בשלוש שנים אחרונות, טרם מועד רכישת הכיסוי  (ככל שהיה רישיון).

3)       "בעל פוליסה" –  מי שרכש פוליסה כהגדרתה לעיל, ועמד בתנאי החיתום של AIG.

4)       "תקופת הביטוח "-  כמפורט במפרט לפוליסה.

5)       "יישומון "Just drive" או "היישומון"" – יישומון המתופעלת על-ידי איתוראן הניתן להורדה לטלפון הנייד של בעל הפוליסה ומשתמש באמצעות קישור שישלח לרוכש החבילה.

6)       "משתמש" – נהג אשר יעשה שימוש ברכב העיקרי או ברכב הנוסף אשר יצורף למסלול.

7)       בעת הפעלת החבילה, היישומון אוסף מידע על הנסיעה ברכב, נהגים הנוהגים ברכב, לרבות קילומטראז' שהרכב נסע, פרטים אודות הנהיגה ברכב, מיקום, פרטים על תאונה באמצעות חיישן תאונה ועוד.

8)       "רכב עיקרי" –  רכב בבעלות בעל הפוליסה.

9)       "רכב נוסף" – רכב נוסף שיצורף למסלול, ע"פ בקשה של בעל הפוליסה באישור בעל הרכב ובלבד שהרכב מבוטח בחברת AIG , ועונה לתנאי השימוש.

הורדת מסמכים