תנאי שימוש למשתמשי "Just drive"

1.    אישור שימוש

בעצם שימושי בישומון "Just drive" אני מאשר/ת כדלקמן:

מובהר, כי אפליקציית Just drive ("היישומון") והשירות הניתן במסגרתה כמפורט להלן, ניתן על-ידי חברת איתוראן איתור ושליטה בע"מ ח.פ. 520043811 ("איתוראן") עבור איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ ("AIG") ומבוטחיה בפוליסת ביטוח רכב  ב-AIG ("הפוליסה").

המידע האישי, אודותיי, כבעל הפוליסה ו/או כמשתמשי החבילה (כהגדרתם להלן) שנמסר במסגרת היישומון ו/או הנצבר במהלך השימוש שלי ביישומון וברכב כפי שמפורט בתנאי השימוש, הינו מידע אשר נמסר, נאסף, מתועד ונשמר מרצוני ובהסכמתי, במאגרי המידע של איתוראן ושל AIG ("המידע"), ויועבר על-ידי איתוראן ל-AIG, והכל לשם המטרות המפורטות בתנאי שימוש אלה ובמדיניות הפרטיות של AIG (הנמצאת באתר www.aig.co.il).

2.      כללי

2.1.      היישומון והשירותים הניתנים במסגרת היישומון (והכל ביחד "השירות") מועמדים לרשותך כפי שהם (as is) וללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה, אשר אינם מפורטים בתנאי שימוש אלה או במדיניות הפרטיות מצד איתוראן (כמפורט בסעיף 6 להלן) ו/או מדיניות הפרטיות של AIG (הנמצאת באתר www.aig.co.il) ו/או כל מי מטעמם.

2.2.      היישומון מתופעל ומנוהל על ידי איתוראן, עבור AIG ומבוטחיה בפוליסה, ויועמד לשימוש על ידי בעל הפוליסה שרכש את החבילה (כהגדרתה להלן) עבורו ו/או לשימוש משתמשים אחרים, ובתנאי שברשותו פוליסת רכב בתוקף במועד השימוש הרלוונטי. לצורך הפעלת השירות וכתנאי לשימוש בו, יותקן היישומון במכשירי הטלפון הניידים של המשתמשים בחבילה (לרבות הרכב הנוסף כהגדרתו להלן) ("משתמשי החבילה"), ובכלל זה של בעל הפוליסה ("המשתמשים" או "המשתמש").

2.3.      שימוש ביישומון מהווה אישור כי המשתמש מסכים לכל הוראות תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן. איתוראן ו/או AIG רשאיות, בכל עת, לשנות ו/או לעדכן את הוראות תנאי השימוש, על פי שיקול דעתן הבלעדי, וכל שינוי כאמור, יחייב את המשתמשים החל מרגע פרסומו או מרגע כניסתו לתוקף של השינוי כפי שיפורסם ביישומון. לפיכך, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש המלאים, כפי שעשויים להתעדכן מעת לעת.

2.4.      בכל מקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה, אלא אם נאמר אחרת.

2.5.      המשתמש רשאי לעשות שימוש בשירות לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. השימוש והרשות לשימוש ביישומון הינה אישית ובלתי עבירה והינה בהתאם לתנאי שימוש אלה.

2.6.      השימוש במידע אותו מסר המשתמש במסגרת הרישום והשימוש ביישומון ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש בשירות, יתבצע בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של AIG (הנמצאת באתר www.aig.co.il). המשתמש מסכים כי כל המידע אשר נצבר במהלך השימוש ביישומון אצל איתוראן, יועבר ל-AIG וזאת בין היתר לצרכי בחינה של בקשות ו/או תביעות ביטוח של המשתמש ו/או בעל הפוליסה, לרבות בקרות מקרה ביטוח וכן למטרות נוספות כמפורט בתנאי שימוש אלה.

2.7.      מסירת המידע, איסופו, שמירתו והשימוש בו תלויים בהסכמתך. בעצם אישור תנאי שימוש אלה, אתה מאשר ומסכים לכל האמור להלן, כי המידע שנמסר על ידך, ייאסף, יישמר במאגרי המידע ויעשה בו שימוש, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות ולמדיניות הפרטיות של  AIG הנמצאים באתר (www.aig.co.il) וכי במסגרת השימוש ביישומון אתה עשוי להיחשף לתכנים שיווקיים ו/או פרסומיים ואתה מסכים ומאשר זאת. כמו כן, הינך מאשר ומסכים להצטרף לשירות AIG  דיגיטל ולבצע פעולות בשירות עצמי אונליין, לקבל את כל הדואר מ- -AIG במייל לכתובת שמסרת (כולל דוחות על פי דין), במקום בדואר רגיל (בכל עת ניתן להיכנס לאזור האישי ולשנות את דרך קבלת הדואר מ-AIG) ולקבל הטבות שיווקיות במיילים, ב- SMS או בכל מדיה.

2.8.      באפשרותך לסרב לקבלת הצעות שיווקיות בדוא"ל או לבקש את הסרתך מרשימת הדיוור, ב-SMS או בכל מדיה, על ידי פניה ל-AIG בדוא"ל service@aig.co.il.

2.9.      בכל שאלה לגבי הביטוח ניתן לפנות למוקד השירות של  AIG, בטלפון 03-9272300.

2.10. לתמיכה טכנית בנושא היישומון,  ניתן לפנות לאיתוראן, בטלפון 03-7796818

3.      מהות השירות:

3.1. הגדרות:

3.1.1.         "פוליסה" – פוליסה לביטוח מקיף או צד ג לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון אשר מבוטח ב- AIG, במסגרת תקופת השירות.

3.1.2.         "נהג"  –  אדם שעומד בתנאים המצטברים הבאים במועד הצטרפות לכיסוי ובמהלכו:

3.1.2.1. בעל רישיון נהיגה ישראלי בתוקף .

3.1.2.2. שלא הייתה לו שלילת רישיון בשלוש שנים אחרונות, טרם מועד רכישת הכיסוי  (ככל שהיה רישיון).

3.1.3.         "בעל פוליסה" –  מי שרכש פוליסה כהגדרתה לעיל, ועמד בתנאי החיתום של AIG.

3.1.4.         "תקופת הביטוח"-  כמפורט במפרט לפוליסה.

3.1.5.         "יישומון "Just drive" או "האפליקציה" – יישומון הניתן להורדה לטלפון נייד חכם (מדור 3 ומעלה)  של המשתמש לצורך יישום החבילה.

3.1.6.         "חבילה" – חבילת קילומטראז' (במסלול Just Drive) הנרכשת לצורך כיסוי משתמשי החבילה ברכב העיקרי (ו/או ברכב הנוסף), כפוף לתנאי החבילה והפוליסה.

3.1.7.         "רכב עיקרי" –  רכב בבעלות בעל הפוליסה.

3.1.8.         "רכב נוסף" – רכב נוסף שיצורף לחבילה, ע"פ בקשה של בעל הפוליסה באישור בעל הרכב ובלבד שהרכב מבוטח בחברת AIG , ועונה לתנאי שימוש אלה.

3.2. מי רשאי לרכוש את החבילה?

בעל פוליסה שברשותו ביטוח מקיף או ביטוח צד ג לרכב ובנוסף ביטוח חובה בתוקף ב-AIG , לרכב העיקרי אשר משמש אותו לשימוש פרטי בלבד ו/או לרכב נוסף המשמש את בעל הרכב באופן פרטי ושוויו של איזה מהרכבים לא עולה על 220,000 ₪ ע"פ מחירון לוי יצחק.

3.3.  תנאי הכיסוי

3.3.1.         ביטוח מקיף או ביטוח צד ג לרכב העיקרי ובנוסף ביטוח חובה בתוקף ב- AIG  בעת הפעלת החבילה. סעיף זה תקף לכל הרכבים שיתווספו לחבילה.

3.3.2.         בעל הפוליסה לרבות נהגים המצורפים לחבילה, עונים להגדרות על פי תנאי הפוליסה ותנאי השימוש (משתמשים).

3.3.3.         בעל הפוליסה צירף נהג/ים לחבילה בעת רכישת הפוליסה או במהלך תקופת הביטוח באמצעות היישומון.

3.3.4.         למען הסר ספק, בכל תחילת נהיגה של אחד ממשתמשי החבילה, יש להפעיל את כפתור תחילת הנסיעה ("כפתור הנסיעה"). יובהר כי ככל שאירע מקרה ביטוח בו הרכב היה בשימוש של אחד ממשתמשי החבילה ולא הופעל הכפתור הנסיעה, לא ינתן כיסוי למקרה ביטוח המכוסה במסגרת הפוליסה. עם הפעלת כפתור הנסיעה, המשתמש מסכים לכך שלצורך תפעול החבילה, כל אחת מ- AIG ואיתוראן תקבל דיווח בדבר הפעלת כפתור הנסיעה וזהות המשתמש שהפעיל אותו.

3.3.5.         בסיום הנהיגה, יש לכבות את כפתור הנסיעה.

3.3.6.         בכל עת שכפתור הנסיעה יהיה מופעל, גובה ההשתתפות העצמית בביטוח המקיף במקרה של מקרה ביטוח, יהיה בהתאם לנקוב במפרט הפוליסה בסעיף: "מסלול Just Drive" . סכום זה יהיה גבוה מסכום ההשתתפות העצמית הקבוע בפוליסה ובקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת הפוליסה ישא בעל הפוליסה בסכום זה ללא קשר לזהות הנהג ברכב בקרות מקרה הביטוח, וזאת בהתאם למצוין במפרט לפוליסה.

3.3.7.         אם ארעה תקלה כלשהי ביישומון אשר בעקבותיה משתמש לא יכול להפעיל את כפתור הנסיעה, המשתמש יפנה למוקד השירות, על מנת לדווח על התקלה וכדי לנסות לתקנה בטרם הוא יבצע נסיעה. אם התקלה לא תוקנה גם לאחר פניה למוקד השירות, משתמש החבילה יהא רשאי לדווח למוקד השירות על תחילת הנסיעה (חלף הפעלת כפתור הנסיעה).

3.3.8.         AIG תהא רשאית להחליט, על פי שקול דעתה הבלעדי, כי ינתן כיסוי ביטוחי בגין מקרה ביטוח שארע בעת שהרכב היה בשימוש אצל משתמש החבילה מבלי שכפתור הנסיעה הופעל, ומבלי שנעשתה פניה למוקד השירות כאמור, זאת ובלבד שכפתור הנסיעה לא הופעל ביישומון עקב תקלה שארעה ביישומון,  ומשתמש החבילה עשה מאמצים על מנת להשיג את מוקד השירות כדי לתקן את התקלה ביישומון. מתן כיסוי ביטוחי בנסיבות לעיל, ינתן באופן חד פעמי לאורך תקופת הפוליסה

3.3.9.         במקרה שלא הופעל כפתור הנסיעה ביישומון עקב תקלה, AIG תהיה רשאית לבחון את טיב התקלה שארעה ביישומון אשר בעקבותיה לא הופעל כפתור הנסיעה, לרבות ביצוע שיחות עם משתמש החבילה ובעל הפוליסה בעניין.

3.3.10.    ההצטרפות לחבילה מותנת בהורדה ושימוש ביישומון על-ידי בעל הפוליסה וכל משתמש החבילה.  

3.3.11.    בעל הפוליסה יהא רשאי לצרף רכב נוסף לחבילה, כפוף לאישור בעל הרכב הנוסף (ומבלי שבעל הרכב הנוסף יידרש להצטרף ליישומון). 

3.4. מהות החבילה:

3.4.1.         בעל הפוליסה יוכל לרכוש את החבילה בעת רכישה/ חידוש הפוליסה וגם במהלך תקופת הביטוח. החבילה לעיל תהיה משויכת לרכב העיקרי.

3.4.2.         ניתן להצטרף לחבילה באמצעות אתר המכירה  ו/או  האזור האישי באתר   aig.co.il / ע"י נציג במוקד AIG.

3.4.3.         חבילה ראשונה הניתנת לרכישה היא של 500 ק"מ לפחות. לאורך חיי הפוליסה ניתן לרכוש ק"מ נוספים בטווחים מוגדרים הנעים בין 100 ועד 2,000 ק"מ.

3.4.4.         עלות לקילומטר – 1 ₪.

3.4.5.         עם רכישת החבילה, בעל הפוליסה יקבל קישור להורדת היישומון.

3.4.6.         לצורך השימוש בחבילה, יותקן היישומון על-ידי משתמשי החבילה וכל משתמש כאמור יפעיל את כפתור הנסיעה.

3.4.7.         בעת הפעלת כפתור הנסיעה ביישומון, ייאסף מידע על הנסיעה ברכב העיקרי ו/או הרכב הנוסף, נהגים הנוהגים ברכב, לרבות קילומטראז' שהרכב נסע, פרטים אודות הנהיגה ברכב, מיקום, פרטים על תאונה באמצעות חיישן תאונה (כמפורט בסעיף 3.7 להלן) ועוד. בעל הפוליסה של הרכב העיקרי יהיה חשוף למידע שייאסף כאמור לעיל.

3.5.        אופן חיוב:

3.5.1.         החיוב בפרמיה בגין החבילה, יתבצע בחודש הקלנדרי של רכישת החבילה או החודש הקלנדרי אחריו. ככל שנותרו תשלומים לפוליסה, החיוב יתווסף לתשלומים אלה.

3.5.2.         ככל שנותרו תשלומים אחרים לפוליסה, חיוב הפרמיה יתווסף לתשלומים אלה.

3.5.3.         במקרה של אי ניצול החבילה במלואה, יוחזר לבעל הפוליסה החלק היחסי של עלות הקילומטרים שנותרו בחבילה או שבעל הפוליסה יהיה רשאי לחדש את הפוליסה ולנצל את יתרת הקילומטרים.

3.6.        ביטול החבילה:

3.6.1.         בעל הפוליסה יהיה זכאי בכל שלב במהלך תקופת הביטוח של הרכב העיקרי, להודיע ל- AIG  כי הוא מבקש לסיים את החבילה. במקרה זה יוחזר לבעל הפוליסה החלק היחסי של עלות הקילומטרים שנותרו בחבילה.

3.6.2.         ככל שנותרו תשלומים אחרים לפוליסה, הזיכוי ינוכה מתשלומים אלה

3.7.        חיישן תאונה:

3.7.1.         עם הפעלת כפתור הנסיעה  מופעל ביישומון גם חיישן תאונה הכולל באמצעות חיישן תנועה, זיהוי של מקרה תאונה. ככל שהחיישן זיהה מקרה תאונה, יישמר דיווח על הזיהוי במאגרי איתוראן ו- AIG, כמו גם פרטי התאונה (הכוללים את מועד התאונה, מיקום, זיהוי מקום הנזק, מהירות הנהיגה בזמן התאונה וכדומה) ואיתוראן תהא רשאית להעביר מידע לעניין הזיהוי כאמור ל- AIG, בין היתר, למטרות בדיקה ובחינה של פניות למוקד AIG, תביעות ביטוח וכדומה, הן מצד משתמש והן מצד בעל הפוליסה. החיישן יפעל בעת השימוש בחבילה לכל הרכבים והנהגים המופיעים בחבילה.

3.7.2.         עבור בעל פוליסה שיבחר בכך, ניתן להפעיל שירות של פניה טלפונית של מוקד איתוראן 24/7 למשתמש החבילה (הנהג שהפעיל את האפליקציה) במהלך הנסיעה שבה אירעה התאונה ("שירות המוקד"), וזאת ללא עלות נוספת.

3.7.3.         במסגרת שירות המוקד, יערך בירור מול משתמש החבילה האם קרתה תאונה, תוך מתן הנחיות לפעולה (למשל, החלפת פרטים, צילום כלי הרכב המעורבים בתאונה) והצעה להגשת "עזרה ראשונה", כגון משלוח אמבולנס למקום התאונה.

3.7.4.         בעת התקנת היישומון ובכל עת (במסך הגדרות), יכול בעל הפוליסה לבטל את שירות המוקד.

3.7.5.         אם בעל הפוליסה בוחר להפעיל את שירות המוקד, שירות המוקד יהיה מופעל בעת השימוש בחבילה לכל הרכבים והנהגים המופיעים בחבילה.

3.8.        תנאים כלליים:

3.8.1.         יובהר כי יכולה להיות סטיית תקן ברמת הדיוק של ספירת הקילומטרים. איתוראן ו/או  AIG  לא יהיו אחראיות ולא יישאו בכל נזק שיגרם כתוצאה מאופן ספירת כמות הקילומטרים כפי שתבוא לידי ביטוי באפליקציה.

3.8.2.         יובהר כי חיישן התאונה אינו מדויק באופן מוחלט ויכולה להיות סטיית תקן ברמת הדיוק בכל הנוגע לזיהוי תאונה. איתוראן ו/או AIG לא יהיו אחראיות ולא יישאו בכל נזק שיגרם כתוצאה מזיהוי מעורבות הרכב בתאונה, לרבות אם היתה טעות בזיהוי. כל אחת מ- AIG ומאיתוראן יהיו רשאיות לפנות למשתמש החבילה ו/או לבעל הפוליסה לבירור מידע שדווח באמצעות חיישן התאונה, וזאת אף אם לא הופעל שירות המוקד.

3.8.3.         איתוראן ו/או AIG רשאיות בכל עת ועל פי שיקול דעתן הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע שירותים במסגרת היישומון. בכל מקרה של שינוי מהותי בשירותים ביישומון, המשתמשים יעודכנו בדבר השינויים וכניסתם לתוקף.

3.8.4.         כל מידע שיתקבל במסגרת הגשת תביעה מצד בעל הפוליסה ו/או משתמש ו/או בקשה  להחזר הוצאות בגין חבילה שלא נוצלה, יכול לשמש את איתוראן ו/או AIG על מנת לבדוק את זכאותו של בעל הפוליסה לקבלת החזרים בגין השירות ו/או לפי תנאי הפוליסה ו/או לצורכי מניעת הונאות ו/או הונאות ביטוח.

3.8.5.         כל אחת מאיתוראן ו- AIG ישמרו על כל מידע שיתקבל אצלן מהמשתמש בסודיות.

3.8.6.         המשתמש מתחייב, כי הוא ישתמש בשירות אך ורק בתום לב ולא יעשה בשירות שימוש פסול ו/או ייתן יד לביצוע שימוש פסול בשירות. שימוש פסול הינו, בין השאר: הגשת תביעות לא נכונות, לא מדויקות או כוזבות שבהן מידע לא נכון ו/או לא מדוייק באופן מכוון תוך הצגת מצג שווא ו/או ניסיון להוצאת כספים שאינם מגיעים למשתמש ו/או הגשת בקשה לתביעה למי שאינו מבוטח.

3.8.7.         מוסכם בזאת, כי מבלי לגרוע מהוראות הפוליסה ו/או הוראות הדין, במקרה של שימוש פסול בשירות על ידי משתמש או מי מטעמו, יהיו AIG ו/או איתוראן זכאיות לא לכסות/ להשיב כל סכום ששולם על-ידי המשתמש ו/או לתשלום של כל נזק אחר שייגרם למשתמש או מי מטעמו.

3.8.8.             השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

4.      בעלות וזכויות קניין רוחני

4.1.      השירות ו/או המידע המופיעים ביישומון, לרבות העיצוב והתוכן ("התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול בשירות ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של AIG.

4.2.      כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם השירות (בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), סימני המסחר, שמות המסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שיטות, אופן הצגת ועיצוב השירות וכן כל עניין או פרט הקשורים בשירות, הם רכושן הבלעדי של איתוראן ו/או של AIG והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לאיתוראן ו/או ל-AIG בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע בשירות, אלא אם התקבל אישור איתוראן ו-AIG לכך מראש ובכתב.

4.3.      מבלי לגרוע מהאמור, שם איתוראן וסימני המסחר שלה וכן שם AIG וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים בשירות, הם קניינם הבלעדי של איתוראן ו/או של AIG, לפי העניין, ואין לעשות בהם כל שימוש.

5.      הגבלת אחריות

5.1.      היישומון, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי איתוראן במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available) ואיתוראן ו/או AIG לא ישאו בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם היישומון ו/או השירות, לרבות נזק ו/או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות, אך לא רק: נזק נלווה, תוצאתי, אקראי, פיצויים ו/או הפסדים מכל סוג, הפסקות והפרעות, איבוד הנאה וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, הנובעים ו/או הקשורים, בשירות, לרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או באי יכולת שימוש בשירות מכל סיבה שהיא; 2) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן השירות או בקשר עמו ו/או מסירתו לצד שלישי; 3) הפרעות, זמינות ותקינות של השירות, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; ו- 4) כל נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן השירות.

5.2.      שיבוש בקליטת פרטי משתמש במחשבי איתוראן מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לאיתוראן לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמש כנגד איתוראן ו/או AIG בכל שלב, למעט אם השיבוש כאמור נגרם עקב רשלנות של איתוראן.

5.3.      איתוראן ו/או AIG לא אחראיות לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, למכשיר הטלפון הנייד של המשתמש, או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד ג' כלשהו, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש ביישומון ו/או בשירות.

5.4.      איתוראן ו/או AIG אינן אחראיות לכל נזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורה ליישומון ו/או במקרה של "באגים".

5.5.      אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי הפוליסה המכסה את נסיעתו של המשתמש ותנאי הפוליסה הם התנאים המחייבים את המשתמש.

5.6.      מבלי לגרוע מהאמור, תהיה איתוראן ו/או AIG רשאיות להפסיק ו/או לשנות את הפעילות ו/או השירות, כולם או חלקם, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתינתן הודעה מוקדמת על כך ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

6.      מדיניות פרטיות ושימוש במידע

6.1.      איתוראן ו-AIG מכבדות את פרטיותם של המשתמשים.

6.2.      השירותים הניתנים ביישומון טעונים הרשמה ומסירת פרטים ו/או מידע, לרבות מידע אישי, כדוגמת שם, דוא"ל, דרכי ההתקשרות, פרטים אישיים של המשתמשים, מיקום ועוד – מבלי למסור את הנתונים המתבקשים לא ניתן להשתמש בשירות. AIG, איתוראן ו/או מי מטעמן יהיו רשאיות לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

6.3.      עשיית שימוש על-ידי המשתמש בפרטים אישיים אשר אינם שלו או מסירה של פרטים אישיים אשר אינם בסמכותו על פי דין ו/או ללא הרשאה – אסורה, מהווה פגיעה על פי חוקי הגנת הפרטיות ועלולה לגרור ענישה פלילית.

6.4.      המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו בשימוש ביישומון, לרבות מידע אודות נהיגתו ומיקומו, מידע באמצעות חיישן התאונה וכן מידע בעקבות שימוש בשירות המוקד, ישמרו במאגר המידע של AIG ו/או איתוראן ויעשה בו שימוש בהתאם לתנאי שימוש אלה, מדיניות הפרטיות של AIG ותנאי הפוליסה ובהתאם להוראות הדין.

6.5.      איתוראן ו- AIG רשאיות לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש ברישום ליישומון ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש ו/או נתוני הנהיגה, לרבות במהלך השימוש בשירות, ובכלל זה מידע לגבי קרות תאונה, פרטי התאונה, מאפייני הנהיגה וכדומה, וזאת לצורך מתן השירות וכן גם על מנת לשפר את השירות ו/או לבצע עיבודי מידע וניתוחים סטטיסטים שונים ו/או לבדוק חשד להונאות ביטוח ו/או לצורך בחינת תביעות ביטוח ו/או בדיקת פניות שנערכות למוקד AIG או מוקד איתוראן ו/או כל בדיקה אחרת בהקשר זה. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מסכים כי AIG תהא רשאית לקבל כל מידע מאיתוראן אשר יתבקש על ידה הנוגע לשימוש ביישומון ו/או כל מידע הנצבר במהלך השימוש ביישומון על בעל הפוליסה ו/או משתמשי החבילה.

6.6.      איתוראן ו/או AIG ינקטו באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת מידע אישי, לרבות פרטים אישיים המזהים את המשתמש לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

6.6.1.    בכל מקרה המותר על פי דין.

6.6.2.    בכל מקרה בו הפר המשתמש תנאי שימוש אלה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות של AIG ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות היישומון ו/או השירות ו/או בקשר עימם, פעולות המנוגדות לתנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות ו/או להוראות כל דין.

6.6.3.    בשל צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת.

6.6.4.    בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין AIG ו/או איתוראן ו/או מי מטעמה.

7.      אבטחת מידע

7.1.      איתוראן ו-AIG נוקטות באמצעים הנדרשים על פי דין בכדי להגן על סודיות ואבטחת המידע שנמסר על ידי המשתמשים וכן המידע הנצבר עליהם במהלך קבלת השירות, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.

7.2.      מובהר, כי באחריותו הבלעדית של המשתמש, לדאוג לשמירת פרטיותו ביחס למידע האישי הקיים לגביו ביישומון (נקודה הקצה בו הוא משתמש, לדוגמה מסך המחשב, מסוף, טלפון וכדומה), ועלול להיות חשוף לאנשים בסביבתו או למשתמשים אחרים באותה נקודת קצה בצד של המשתמש.

7.3.      כל אחת מאיתוראן ו-AIG מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשים ולקוחותיהן את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשת למאגרי המידע של כל אחת מהן. יחד עם זאת, במקרים שאינם בשליטתן ו/או נובעים מכח עליון, אין התחייבות כי השירות יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהשירות ו/או המידע שנאסף ו/או נמסר כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות או מאגרי המידע של איתוראן ו-AIG ואיתוראן ו-AIG לא ישאו באחריות בגין כל נזק ו /או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות או באבטחת מידע.

8.      יצירת קשר

8.1.      בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע לתנאי שימוש אלה או אם ברצונך לשנות, לעדכן או לתקן את המידע האישי שלך:

אנא שלח דואר אלקטרוני ל-AIG- service@aig.com או לחלופין, הינך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת AIG – איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ, הסיבים 25, פתח תקווה.

כל אחת מ- AIG ואיתוראן תנקוט את האמצעים הנדרשים על פי דין בעניין המידע השמור אצלה. אנא שים לב, כי חלק מהמידע האישי יכול להיות מוחרג מזכויות ביקורת או תיקון בהתאם לחוקים ובין השאר, בנושאי ביטוח, מיסוי, פרטיות והגנת מידע וכו'.

8.2.      אינך רשאי להמחות, ו/או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאי שימוש אלה ללא הסכמת איתוראן ו-AIG, ואם ביצעת איזה מהפעולות בניגוד לאמור, המחאה או העברה כאמור תהיה בטלה ומובטלת.

9.      סמכות שיפוט וברירת דין

9.1.      סמכות השיפוט לדון בכל מחלוקת בין איתוראן ו/או AIG למשתמש בקשר לתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות יהיה בהתאם למפורט בפוליסה.

9.2.      על תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יחולו חוקי מדינת ישראל והם יתפרשו על פי חוקים אלה בלבד.

הורדת מסמכים